Sesmax seslendirme ajansı
Seslendirme eğitimi
Seslendirme eğitimi

Seslendirme yapan ajanslar

 Seslendirme sektörün de örne?in reklam seslendirmesi, tan?t?m filmi seslendirmesi, belgesel seslendirmesi, animasyon seslendirmesi ve se devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme yapt?rmak istiyorum

  Bu yaz?mda seslendirme yapt?rmak istiyorum ama hangi ajansa ve nereye ba?vuraca??m? bilmiyorum diyen kurumlara yönelik baz? tavsiyelerde bulunaca devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Reklam Dublaj Tan?t?m Seslendirme ba?vurusu

 Bu yaz?mda seslendirme ba?vurusu noktas?nda, seslendirmeye yeni ba?layan ve ne yapmas? gerekti?ini tam olarak bilmeyen arkada?lara, baz? tavsiyelerde b devamını oku...

Seslendirme eğitimi

?stanbul seslendirme Ajans?

  ?stanbul seslendirme Ajanslar?n?n merkezi konumundad?r  Tabii ki ?stanbul d???nda da birçok seslendirme Ajans? mevcuttur. Ama hem televizy devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme de home ofis al??mak

 Seslendirme mesle?in de home ofis çal??mak, özellikle baz? seslendirme sanatç?lar?n?n tercih etti?i bir durumdur. Evlerinde kurdukla devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme demosu nas?l haz?rlan?r

  Seslendirme demosu; seslendirme ajanslar?n?n sizden talep etti?i ve bu anlamda sesinizin rengini, tonlamas?n?, okuyu?unuzu ve oyununuzu gördü devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme de erkek sesler

  Seslendirme de erkek sesler kad?n seslerine nazaran hakimiyetini sürdürmektedir. Firmalar ve markalar reklam filmlerinde erkek seslendirme s devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Gzel ve etkileyici konu?mak

 günümüz dünyas?nda hiç olmad??? kadar önemlidir. Özellikle ileti?imin bu kadar h?zl? ve etkin oldu?u televizyon ve devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme yapmak iin oyunculuk e?itimi almak gerekir mi

Seslendirme yapmak için oyunculuk e?itimi almak gerekir mi.? Seslendirme ve oyunculuk birbirlerine yak?n meslekler gibi görü devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme Ajanslar?n?n al??ma ko?ullar?

 Seslendirmeye yeni ba?layan veya ba?lamay? dü?ünen arkada?lardan bu anlamda seslendirme ajanslar?n?n çal??ma ko?ullar? üzerine bi devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme de sesin nemi

 Seslendirme mesle?in de sesin önemine dair internet sitelerinde ve seslendirme ile ilgili forumlarda çokca yaz?l?p çizilmektedir. Se devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Oyuncular ve seslendirme

    Seslendirme zor bir meslektir ve büyük oranda tekni?e dayanmaktad?r. E?er bu alanda tekni?iniz geli?memi?se ve seslendirme yapabilme devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme ?stanbul

 Seslendirme sektörü son y?llarda giderek artan bir ilgiyle kar??la?maktad?r. Ve bu alanda yeni yeni seslendirme sanatç?lar? ortaya &cc devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirmeye nas?l ba?lad?m

Öncelikle bu yaz?y? yazmamdaki amaç yani seslendirmeye nas?l ba?lad???ma dair benim ki?isel olarak hikayem, seslendirme mesle?ine merak salan ve devamını oku...

Seslendirme eğitimi

izgi film seslendirmesi

 Çizgi film seslendirmeleri son y?llarda çocuklar üzerine yay?n yapan kanallar?n artmas?yla popülerli?ini daha fazla artt?rm??t? devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme yapmak istiyorum

Seslendirme yapmak istiyorum Asl?nda bu soruyla daha do?rusu bu istekle sürekli kar??la??yorum. Sözgelimi; benim seslendirme mesle?iyle u?ra?t???m? devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme metinleri

  Seslendirme mesle?ini yapmak isteyen, bu mesle?e merak salan ve hali haz?r da seslendirme yapan ki?ilerin üzerinde ciddiyetle durmalar? gereken b devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Diksiyon

Asl?nda diksiyon çok önemli bir konudur. Zira diksiyon öyle bir iki ayl?k e?itimlerle geçi?tirilecek bir konu de?ildir. Belki de diks devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme ajans?

Bu yaz?m?zda sizlere seslendirmeye dair baz? meselelerle alakal? ve seslendirme sektöründeki baz? durumlara dair dü?üncelerimi aktaraca?? devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Kitap seslendirmeleri

 Kitap seslendirmeleri son 5 y?ld?r revaçta olan ve bu anlamda seslendirme ajanslar?n?n s?k yapt?klar? bir seslendirme kategorisidir. Kitap sesle devamını oku...

Seslendirme eğitimi

nl seslendirme sanat?lar?

 Seslendirme de ünlü sesler son y?llarda daha s?k bir ?ekilde tercih edilmektedir. Özellikle büyük firmalar ve ?irketler ü devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Reklam

 Asl?nda daha ne kadar daha anlatmal?y?z ki reklamlar?n öneminin, k?ymetinin ve hedefi yakalamada en keskin yol oldu?unun gerçekli?ini. Rekl devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Santral seslendirmeleri

Santral seslendirmeleri. Santral seslendirmeleri çok çe?itli kategorilerde olabilmektedir. Santral seslendirmesi bir firmay? bir ?irketi bir ha devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Tan?t?m filmi

Tan?t?m filmleri; firmalar?n, kurumlar?n ve ?irketlerin kendilerini tan?tmak ad?na büyük kitlelere ula?mak için ba?vurduklar? en etkili yoll devamını oku...

Seslendirme eğitimi

?iir seslendirmesi

 ?iir seslendirmeleri; ?iir ile ilgilenen, ?iir yazan ki?ilerin, büyük oranda hobi olarak yapt?klar? ve ço?u zaman da iyi bir okuyu? or devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme kurslar?

  Ülkemizde özellikle de ?stanbul'da son y?llarda seslendirme ve dublaj anlam?nda e?itim veren kurslar, atölyeler ve kurumlar artm??t devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme sanat?lar?

  Öncelikle bir tan?m? düzelterek ba?layal?m. Seslendirme sanatç?lar? ifadesi asl?nda do?ru bir ifade de?ildir. Zaten seslendirmenin bi devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Haber seslendirmeleri

 Haber seslendirmeleri; seslendirmenin önemli kategorilerinden biridir. Özellikle radyolarda ve haber temal? kanallar da haber seslendirmeleri devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirmede artiklasyon

Seslendirmede artikülasyon. Artikülasyon; konu?urken ve söz söylerken kelimelerin ve hecelerin hakk?yla söylenmesi, özellikle h devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Reklam seslendirmesinin incelikleri

 Reklam seslendirmesi seslendirme nin di?er alanlar?na göre çok zor bir kategoridir. Reklam seslendirirken dikkat edilmesi gereken en ö devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Radyo reklam? seslendirmesi

Radyo reklam? seslendirmesi Radyo reklamlar? seslendirmenin önemli kategorilerinden biridir. Özellikle radyo içi çal??anlar?n seslend devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme Dublaj

Seslendirme Dublaj ülkemizde çok köklü ve eski bir meslektir. Dublaj sektörü son y?llarda artan ilgiyle h?zla geli?mektedir. devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirmenin a?amalar?

 Ulusal kanallarda izledi?imiz reklam filmleri çe?itli a?amalardan geçerler. Firmalar, kurumlar ve markalar ürettikl devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme fiyatlar?

Seslendirme fiyatlar? Seslendirme de para var m?.? San?lan?n aksine seslendirmeden çok ciddi rakamlar ve paralar kazan?lamamaktad?r. Bu anlamda iki el devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Tan?t?m filmi seslendirmesi

 Tan?t?m filmi seslendirmesi seslendirmenin kategorilerinden birisidir. markalar?n, firmalar?n, kurumlar?n tan?t?m? amac?yla haz?rlanm?? 8 ila 10 dakika devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Belgesel Seslendirme

Belgesel seslendirmesi Seslendirme nin en önemli ve keyifli kategorilerinden biridir. özellikle sesiyle huzur veren Usta bir seslendirme sanat&cced devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Reklam seslendirme cretleri

Reklam seslendirme ücretleri  ?stanbul'da seslendirme ajanslar? reklam seslendirme ücretlerini Bazen çok ciddi rak devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme ajanslar?

Günümüzde seslendirmeye olan ra?bet gitgide artt??? için bu alanda i? yapan seslendirme ajanslar? ve Prodüksiyon ?irketlerinin say devamını oku...

Seslendirme eğitimi

?yi bir reklam seslendirmesi iin nelere dikkat etmeliyiz

?yi bir reklam seslendirmesi için nelere dikkat etmeliyiz  Öncelikle reklam seslendirmesi nin Seslendirme nin en zor alanlar?ndan birisi old devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Reklam seslendirme

Reklam seslendirmesi günümüzde seslendirme alan?nda, en çok tercih edilen kategoridir. firmalar ve kurumlar ürünlerini ve hiz devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme ba?vurusu

Seslendirme ba?vurusu Seslendirme yapmak isteyenler nereden ba?lamal?. özellikle seslendirme ile alakal? sitelerde ve forumlar da, Seslendirme ile ilgil devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme ajanslar?

Seslendirme ajanslar?Seslendirme yapmak isteyen arkada?lar nereden ba?lamal?. daha önceki yaz?m?zda da söyledi?imiz gibi seslendirme ile forumlarda devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme kurs cretleri

Seslendirme kurs ücretleri  ?stanbul'da bulunan seslendirme kurslar?n?n say?s? son y?llarda giderek artm??t?r. Bu kurslardan baz?lar? ço devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Yerel seslendirme ajanslar?

 Yerel seslendirme ajanslar? ?stanbul d???nda olan ve daha çok bulunduklar? ilin projelerini gerçekle?tiren küçük ajansla devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Dublaj yapmak oyunculu?u etkiler mi

 Bu konuyla alakal? profesyonel olarak oyunculuk yapan insanlarda böyle bir kayg? büyük oranda mevcuttur. Uzun y?llar dublaj ile u?ra?man devamını oku...

Seslendirme eğitimi

Seslendirme ve dublaj

  Günümüz de seslendirme ve dublaj kavramlar? ço?u kez birbirine kar??t?r?lmaktad?r. Dublaj olmayan bir ?eye dublaj, seslendirme o devamını oku...