ASET?LEN LAMBASI

ASET?LEN LAMBASI

ASET?LEN LAMBASI

suya üzerlerinde transdüktörler ya da M?KROFON ta??yan ?amand?ralar yerle?tirmek için de kullan?l?r. Bu ayg?tlar. geri yans?yan vurular? helikoptere ya da yak?ndaki donanma gemisine gönderir. 1960'larda çok uzaktaki denizalt?lar? bile saptama amac?yla, A.B.D.den?z k?ta sahanl??? boyunca, milyonlarca watt'l?k ses enerjisi yayan çok güçlü transdüktörler yerle?tirilmi?tir Gemi. helikopter ya da deniz dibindeki sonar üniteleri, pasif türde de olabilirler. Bunlar ses yay?nlamak yerine, su alt?ndaki denizalt?lar?n motor ve pervanelerinden ç?kan gürültüyü 'dinlerler'. Bugünkü sonarlar?n yetersiz yanlar?ndan biri, so!lar ne kadar geli?mi? olursa olsun, saptanan nesneyi salt bir ???k parlamas? ya da grafik üstünde siyah bir nokta olarak göstermesidir (cismin ayr?nt?l? bir resmini vermez). Bununla birlikte ara?t?rmalar, önceleri yaln?zca havada LASER ???n?yla kullan?lan HOLOGRAF? yöntemiyle ve ses dalgalar?yla, ayr?nt?l? görüntüler elde edilebilece?ini göstermektedir. Bir ba?ka yöntem de, uzun bir transdüktör hatt? olu?turmakt?r. Böyle bir hatt?n üretti?i sinyal demetinin inceli?i, hatt?n uzunlu?uyla artar. ama bu da geminin boyuyla s?n?rl?d?r. Bunu a?mak için, gemi, örne?in 300 m'lik bir mesafe katederken, ses vurular?n? uzun aral?klarla iletecek tek bir transdüktör kullan?labilir. Bu 300 m uzunlu?unda bir sinyal demetiyle ayn? etkiyi yapar.

bu para çoktur ve örne?in pille çal??an bir bisiklet lambas?ndan daha pahal?ya gelmektedir. Öteki sak?ncalar? da, lamban?n yayd??? kötü koku ve püskürtücünün s?k s?k karbon birikintileriyle t?kanmas?d?r. Asetilen, karbon dioksit ve su olu?turarak tümüyle yanmal?d?r, ama alev kötü ayarlanm?? ve yeterince s?cak de?ilse, saf karbon olu?umuna yol açar. Kapta ise kireç birikintileri olu?ur ve belirli aral?klarla temizlenmesi gerekir. Bütün bu sorunlara kar??n, asetilen lambalar? güçlü bir ???k verirdi ve otomobillerle bisikletlerde kullan?m? kalkt?ktan sonra da, ???k kayna?? olarak, endüstride kullan?m?n? sürdürdü. Amerika Birle?ik Devletleri'nde baz? kentlerin sokak ayd?nlatmas?nda, daha çok bilinen kömür gaz? (havagaz?) yerine asetilen kullan?l?rd?. 1909 y?l?nda 290 A.B.D. kenti böyle ayd ?nlat?l?yordu.

Etiket: ASET?LEN LAMBASI

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe