ARK LAMBASI 

ARK LAMBASI 

ARK LAMBASI 
Ark lambası,sürekli deşarj ya da ark biçiminde çok parlak ışık veren bir lambadır. Ark, iki karbon elek t - rodu arasındaki boşluktan bir elektrik akımı (çoğun-lukla, doğru a kım) geçmesi sonucu oluşur. Lambanın üzerinde, arkı başlatmak ve çubuklar buharlaştıkça aralarındaki boşluğu ayarlamak için otomatik bir düzenek bulunur. Akım, elektrot buharıyla geçirilir. Ark, elektro t ları birbirine değdirip ayırma yoluy-la gerçekleştirilir. Elektro t uçları birbirinden ayrıl-madan hemen önce, değim yüzeyi çok küçük, bu yüz-den de DİRENÇ büyüktür. Katot (negatif elektro t ), üzerinden geçen akım yüzünden 4 000 'C'a kadar ısınır ve elektrot lar birbirinden ayrılınca elektron salar. Bu olaya termiyonik ışıma adı verilir. Karbon buharı da çok ısınıp iyonlaşmaya başlar ve daha çok elektron sa-lar. «Uyarılmış» ya da ısıtılmış buhar atomları ara-sındaki çarpışmalar yüzünden,iyonlaşma daha da ar-tar. İletkenlik çok arttığı için akım yoğunluğu büyür. Ama ark, akımı yalnız bir tek kanal üzerinden geçir-me eğiliminde olduğu için, elektrik yükünü taşıma şi azalır ve voltaj, yani potansiyel farkı düşmeye ,)aşlar. Ark lambaları çoğunlukla 34-40 Volt potansiyel farkı altında, 120-150 Amperde çalışırlar. Akımın aşırı artmasını önlemek için, güç devresine yük dirençleri-nin konması gerekir. Gelişme: 1800 yılında Volta pilinin ( yalın bir e-lektrik pil'i) bülunuşuyla, bunları seri olarak bağla-yıp büyük doğru akım gerilimleri elde etme olanağı doğdu Volta pilinin ilginç bir özelliği, iki ucu arasın-da bir kıvılcım oluşmasıydı. Bu kıvılcım oldukça par-laktı ve ileride aydınlatma kaynağı olarak kullanıl-ması düşünülebilirdi.

Bu kıvılcım üzerinde ilk deneyleri yapanlardan biri Sir Humphry DAVY (1778-1829) oldu. Davy 1810 yılında, metal elektro tlar yerine, karbon elektrot kul-lanıldığında çok daha parlak ve beyaz bir «kıvılcım atlaması» oluştuğunu gördü'. Yıllar sonra 1847'de, W. E. Staite (1809-1854),Davy'ninkinden daha saf bir kar-bon türü ve elektro tlar eridikçe aradaki uzaklığı ayar-layan otomatik bir düzenek kullanarak, ilk kullanışlı ark lambasını yaptı. Bunu yeni gelişmeler izledi ve ark lambalarının verimi daha da arttı. Ark lainbalartnın türleri: Ark lambalarının başlı-ca üç türü vardır: Düşük şiddetli, alevli ve yüksek şiddetli arklar. Düşük şiddetli arklar'da sert karbon elektro tlar kullanılır ve çıkan ışığın çoğu, anodun ak-kor hale gelmesiyle oluşur. Alev ark/arı'nda minerali-ze edilmiş karbon elektro tlar kullanılır ve çıkan ışık elektrot uçlarının akkor hale gelmesinden değil, alevi biçimindeki bir arktan kaynaklanır. 

Işığın içerdiği renkler, karbona bazı mineraller katılarak belirlenir. Örneğin, yapay güneş ışığı elde etmek için kullanılan elektro tlarda, bir seryum bileşiğinden nötr bir çekir-dek vardır. Yüksek şiddetli arklar'da da pozitif elek-trodun içinde katkı maddeleri bulunur. Bbnlardan çı-kan ışığın hemen tümü, pozitif elektrodun üzerinde oluşan bir kraterden ve bunun önünde yeralan aşırı uyarılmış gazdan kaynaklanır. Bu tür arklar projek-tör ve ışıldaklarda kullanılır. Ark lambaları filamanlı ampullerden üç, dört kat daha verimlidir. Kuvvetli ışık verdikleri için film set-lerinde, sinema makinalarında, deniz fenerlerınde ve bazı fotoğraf aygıtlarında kullanılırlar. Ancak bu a-lanlarda bile yerlerini giderek, kuvars-halogen lam-bası gibi, yüksek şiddette modern lambalara bırak-maktadırlar. Bu tip modern lambalar da, metal elekt-ro tlar arasında metal buharının arklı deşarjı ilkesi-ne göre çalışırlar. 

Etiket: ARK LAMBASI 

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe