ANESTEZ? AYGITLARI

ANESTEZ? AYGITLARI

ANESTEZ? AYGITLARI

Anestezi ayg?tlar?, hastay? geçici bir süre için uyutmak amac?yla haz?rlanm??t?r., Böylece hastan?n ac? duymamas?i ve kas reflekslerinin ameliyat için gerekli olan ölçüde zay?flamas? sa?lan?r. Ayg?t, hastan?n ci?erlerine anestezi gazlar?n?n uy gun bir kar???m?n? pompalar. Bu gazlar hastan?n sa? l?k durumuna, ya??na, istenilen bilinçsizlik derecesine ve yap?lacak ameliyat?n cinsine göre anestezi uzman? taraf?ndan seçilir. Solunum anestezisi için en çok kullan?lan gazlar azot protoksit (diazot monoksit) (N») ile siklopro pan'd?r (C3H6). Bunlar. oksijenle (02) birlikte veri Azot protoksit bas?nç alt?nda s?v?la?t?r?l?p tüple re doldurulan, yanmaz bir gazd?r. Di?çili?in birçok dal?nda en çok kullan?lan anestezi maddesi budur. Ak ci?erleri tahri? etmedi?i için, ço?unlukla eter gibi da ha tahri? edici bir gaz vermeden önce hastay? uyut sürekli olarak beslenir. Makina, düzenli aral?klarla ka l?nla?t?rd??? cam? ampul biçimi vermek için kal?b?n içine üfler.

Daha sonra ampuller so?utulur, ba?lant? lar? kesilir ve ta??y?c? banda b?rak?l?r. i?lem öylfflsine h?zl?d?r ki, be? makinal? bir fabrika, ?ngiltere'nin tüm gereksinimiyle Avrupa'n?n bir bölümünün ampul ta lebini kar??layabilir. Filaman için tungsten tozu, büyük bas?nç alt?n da s?k??t?r?lm?? sünek bir tel çubuk durumuna getiri lir. Filaman telinin çap? 15 W'l?k bir lamba için 0,014 mm, 100 W'l?k lamba için 0,042 mm'dir. Ölçüm zorlu ?undan ötürü kal?nl?k, belli uzunluktaki tellerin tar t?m?yla denetlenir. 15 W'l?k bir lambada kal?nl?k to lerans? 2 dolay?ndad?r, bu da 0,00014 mm'lik bir to leranst?r (yani, görünür ?????n dalga boyunun dörtte biri kadar). Filaman daha sonra, k?vr?m yapmak için bir mandrele sar?l?r; bu k?vr?ml? tel yeniden bir mand rele sar?larak,çift k?vr?ml? filamanlar elde edilir. Tel ler tavland?ktan sonra mandreller asitte eritilir. Ar d?ndan yeniden tavlama yap?l?r.

Daha sonra da mik roskopla incelenir. Otomatik makinalar filamanlar?, ampulün d???na ç?kan tellere ve dolay?s?yle gövdeye ba?lar. Filaman ba?lanan gövde, cam balonun içine sokulur ve göv de ile balon eritilerek kaynat?l?r. Daha sonra ampulün havas? tümüyle bo?alt?l?r. Oksijen düzeyi milyonda 5 10'a dü?tü?ünde , bo?alt ma borusu eritilerek kapat?l?r. Ard?ndan metal kapak yap??t?r?l?r. D??a aç?lan teller de de?me noktalar?na lehimlenir.

Etiket: ANESTEZ? AYGITLARI

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe