ANAHTAR I?LEME MAK?NASI

ANAHTAR I?LEME MAK?NASI

ANAHTAR I?LEME MAK?NASI

Anahtar i?leme makinas?, e?i yap?lacak anahtar ?ablonunu izleyen döner bir e?eden olu?ur. Makinaya, biri çogalt?lacak anahtar?, öteki ise i?lenmemi? olan metali tutacak iki mengene yerle?tirilmi?tir. Makina-n?n bir ucunda, anahtar?n girinti ç?k?nt?lar?n? izleyen bir profil izleyicisi, öteki ucunda da e?i yap?lacak anahtar?n profiline göre metali i?leyen keskin en ke-sitli döner bir e?e vard?r. Profil izleyicisini yükselt-mek ya da alçaltmak için de bir ayar kolu bulunur. Bu makinalar?n elektrikle ya da kolla çal??an mo-delleri vard?r. Mengenenin çeneleri, anahtar?n kena-r?nda uzanan yivin üzerine yerle?tirilir ve anahtar?n tutma yerine kadar itilmesi gerekir. ?ki tarafl? anah-tarlar?n e?ini yapmak için, h2rn e?i yap?lacak anah-tar, hem de i?lenmemi? anahtar, mengene çeneler ara-s?nda bir defada bir yüz ço?alt?lacak biçimde döndü-rülür. Çenelerin, iki anahtar?n da birbirlerine kar-??l?k gelen yivleri üzerine yerle?tirilmelerine dikkat edilmelidir. Bu yap?lmazsa, anahtar profillerini olu?-turan girinti ç?k?nt?lar fazla ya da az derin oyulabi-lir.

Elektrikli anahtar i?leme rnakinalar?n?n en son ç?kan modellerinde, ayg?t, metal bir kutu içine yerle?-tirilmi?tir. Makinay? kullanan ki?i, e?i yap?lacak ve

Yeni bir anahtar i?leme makinas?. E?i yap?lacak anahtar ve uygun boyda i?lenmemi? ba?ka bir anahtar, makinan?n önündeki yar?klara sokulur, döner bir e?e i?lenmemi? anahtar? i?ler.

Bu tip anahtar i?leme makina& 25 cm uzun.lu?undad?r ve uygun bir çal??ma tahtas?na yerle?tirilmi?tir. Soldaki metal i?ne, ço?alt?lan anahtar? ?ablon gibi kullanarak izler; sa?daki döner e?e de benzerini yapar. Makinada iki döner e?e, bir döner testere, rondelalar, kontrol ?ablonlar? ve ayarlama tak?mlar? vard?r. E?e yerine döner testere kullan?larak, sürgü kolu ya da muhafazal? kilit anahtarlar? ve i?ne sürgülü silindirli kilitler için o,nahtarlar i?lenebilir. Makina, makaradan geçen bir V kay??? yard?m?yla bir elektrik motoru ile çal??t?r?ld???nda, tahta döndürme kolu, güvenlik sa?lamak için ç?kar?l?r.

i?lenmemi? anahtarlar? yar?klara soktuktan sonra, dü?meyi çevirir. Makina kendi kendine anahtar? i?ler. Metal kulu da, tala?lar?n çevredekilerin gözüne kaç-mas?n? önler.

Etiket: ANAHTAR I?LEME MAK?NASI

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe