Aminoasitler

Aminoasitler

Aminoasitler PROTE?N moleküllerinin yap? ta?lar?d?r ; bu nedenle de tüm canl?lar?n temel ö?esini olu?tururlar. Milyonlarca de?i?ik tür protein olmas?na kar?il?k, sadece 20 aminoasit vard?r. Aminoasit molekülleri, bir protein molekülünü olu?turmak için çok say?da ve de?i?ik biçimlerde birbirlerine ba?lan?rlar. Hemoglobin, 574 aminoasit molekülünden olu?an globin ile kana k?rm?z? rengini veren, karma??k bile?ik hema'dan olu?ur. Hayvan bedenleri bo?alt?m, saç ve t?rnak büyümesi vb. gibi yollarla sürekli olarak protein tüketir. Bunun sonucu olarak, protein yap?m?nda ve enerji gereksiniminde kullan?lmak için sürekli olarak aminoasit sa?lanmas? gerekir. Hayvanlar bunu, proteinleri sindirim sistemlerindeki enzimlerin yard?m?yla aminoasitlere ayr??t?r?p, gerekti?inde yeniden protein haline getirerek yaparlar. Enzimler de proteindir ve bedende kimyasal tepkimeleri h?zland?r?c? KATAL?ZÖR görevi yaparlar. Protein yap?s?nda yeralan yirmi aminoasit ?unlard?r: Valin; lösin; izolösin; treonin; metionin; fenilalanin; triptofan; lisin; glisin; alanin; serin; sistem; tirosin; aspartik asit; asparagin; glutamik asit; glutamin; arginin; histidin; prolin. Bunlardan ilk sekiz tanesini beden kendili?inden yapamad???ndan, insan için kesinlikle gereklidir. Al?nan yiyeceklerde bunlardan herhangi birinin eksik olmas?,beslenme yetersizli?ine yolaçar. Bitkisel beslenmeler iyi ayarlanmazsa ya?amsal önemde baz? maddelerin eksikli?ine neden olur. Bu önemli maddeler, hemen her hayvan için temelde ayn?d?r. Genel aminoasit formülü, R.CH.NH2COOH'd?r. Buradaki R, ya bir hidrojen atomuna (en yal?n amino asit olan glisin'de) ya da daha karma??k bir organik Proteinleri olu?turan aminoasitler, elektroforez i?lemiyle ayr?labilir ve tan?nabilirler.

Protein molekülleri kimyasal olarak küçük parçalara ayr?l?r, sonra asit/baz dengesini bozan zay?f bir asitte çözülür ve süzgeç ka??d?na konur. Islak ka??ttan bir elektrik ak?m? geçirilir. Bu ak?m ile aminoasitler ayr?larak, ka??t üzerinde farkl? uzakl?klara ta??n?rlar. Ka??t üzerine aminoasitler ile renkli bile?ikler veren uygun kimyasal maddeler püskürtülerek, görünür duruma getirilip etiketlenirler. Arginin için Arg, lisin için Lys, vb. kök ve atom grubuna kar??l?kt?r. Bu formül bir aminoaside, canl? hücre için büyük de?er ta??yan özelli?ini verir. Formül hem bir asit ya da karboksil grubunu ( —COOH) hem de baz özellikli bir amino grubunu (—NH2) içermektedir. Bir aminoasit molekülü suda çözüldü?ünde iyonla??r (?YON haline gelir). Ancak, karboksil grubu negatif, amino grubu da pozitif yüklü oldu?u için,sonuçta ortaya ç?kan iyon, elektriksel olarak nötrdür. Bu de?i?ik türde iyona , ikiz iyon anlam?na gelen Zwitterion ad? verilir. Asitteki hidrojen iyonu H+) gibi pozitif yüklü bir iyon, bir aminoasit çözeltisine kar??t?r?l?rsa, ikiz aminoasit iyonunun negatif yüklü bölümüne do?ru çekilir, bu k?sm? nötralize eder ve aminoasit iyonu yaln?z pozitif yüklü kal?r. Ayn? biçimde bazdki hidroksil iyonu (OH) gibi negatif yüklü bir iyon da aminoasit molekülünün pozitif bölümüne do?ru çekilir. Aminoasitlerin bu negatif ya da pozitif iyonlar? (yani, hem asit hem de bari. özellikli ) toplama özelli?i, onlara, hücrelerin «tampon:bu olarak görev yapabilmeleri için gerekli olan, çok hassas dengeli pH (asitlik) ya da bazl?k ölçüsü sa?lamalar?na yol açar

Etiket: Aminoasitler 

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe