AMFOTER MADDELER AMİNLER

AMFOTER MADDELER AMİNLER

AMFOTER MADDELER AMİNLER Aminler, organik bileşiklerin son derece kulla-nışlı bir grubudur. Doğal olarak insan bedeninde bu-lunmalarının yanısıra ilaçlar, zehirler ve boyalar da amin içerir. Kimyasal olarak aminler, yer değiştirmiş amonyak olarak düşünülebilir. Aminler, amonyakda-ki (NH3) hidrojenlerin, metil grubu (CH3) gibi orga-nik köklerle, sırayla yer değiştirmesiyle türemişlerdir. Yer değiştiren atom sayısına bağlı olarak birincil, ikincil, üçüncül aminler olarak adlandırılırlar. ALİ-FATİK aminler, amonyaktan biraz daha baz özellikl Aminlerin baz :özelliği yer değiştirdikleri hidrojen atomu sayısıyla artar.Tıpkı amonyak gibi, asitlerle tuz oluştururlar ve bazlarla (kostik soda) yeniden serbest amine dönüşürler. Hafif alifatik aminler, amonyak-tan farklı olarak, havada yanan, balık kokusunda gaz-lardır. Hafif AROMATİK aminler, sıvıdır ve havada isli bir alevle yanarlar. Aromatik aminler, amonyak-tan daha az baz ö zelliklidir. Aminlerin hazırlanması: Birincil aminler amon-yağın alkillenmesiyle elde edilir. Bunun için metil klorür gibi alkil tuzları amonyakla tepkimeye soku-lur. 2 NH3 CH3C1 CH,NH2 NH4C1 amonyak metil metil amonyum klorür amin klorür Alkil tuzlarının fazlasının katılmasıyla, ikincil ve üçüncül aminler oluşur. Aminler, ayrıca amidlerin (R.CONH2) brom ve kostik soda ile tepkimesinden de elde edilir (R, organik köktür). Üçüncü bir yöntem ise, indirgenler kullanılarak nitril (R.CN) ya da amid-lerin (R.CONH2) birincil aminlere indirgenmesidir (R.CH2NH2). Endüstride etil ve metil aminler, uygun ALKOL'lerin KATALİZÖR'ler yardımıyla, amonyakla birlikte ısıtılmasıyla elde edilirler. Aromatik birincil aminler, nitro bileşiklerinin in-dirgenmesiyle oluşturulur. Aminlerin kullanılışı: Balık esaslı maddelerin be-zunmasıyla aminler oluşur. Ringa balığının beyninde, tüm trimetil aminler bulunmuştur. Etilamin, lastik endüstrisinde kullanılmaktadır. Diasitik aminler gibi karmaşık aminler de vardır. Bunların en bilineni

Azo boyası üretilen bir fabrikada reaktörler. Ön planda, hazırlanmış' boyaların kurutulmadan ve öğütülmeden önce taşındığı iki tekerlekli arabalar görülüyor. Azo boyaları portakal, sarı ya da kırmızı renkleriyle öteki'boyalardan ayrılır. Plastik, deri ve dokuma' endüstrisinde kullanılırlar. (üstte)

İlk anilin boyası olan mo'r boya (movein), kinin yapmaya uğraşan 18 yaşında bir öğrenci (W. H. Perkin) tarafından, raslantı sonucu bulunmuştur.

PROTEIN'lerin çürümesi ile oluşan. son derece zehir-li ve İnsanlar ıçin Öldürücü olabilen ptomain'lerdir. Ancak, ptomainlerin zehir etkisi, genellikle bakteri gibi başka nedenlere bağlıdır. Anilın ve adrenalin, en iyi bilinen aromatik amin ornekleridir Kilinin ve striknin gibi alkaloidler, son derece karışık halkalı amınlerdir Anilin, boya ve ilaç hammaddesi olarak kullanılır Anilın, nitrit asit ile tepkimeye girerek dfazo bileşikleri oluşturur Diazo tepkimesi, kimya endüstrisinde çok kullanılır. Bura-da tepkime, aromatik bileşiklerin temeli olan benzeri halkasına bağlı NH, grubu üzerinden ytIrtir. Diazo bileşikleri son derece etkindir ve bu nedenle,çeşitll aromatik bileşikler vermek üzere, benzen halkasına farklı grupların bağlanmasına uygundur Başka Önemli bir tepkime, dtazo tuzlan çözeltIsl-ne seyreltik alkali içinde fenollerin ya da seyreltlk asit içinde aromatik aminlerin katılmwilyla ortaya çı-kar Bir bağlanma ıretıkirnrrat olur ve azo blleştkleri oluşur Genellikle parti k bir turuncu ya da kırmızı renkte olan azo bileşik boya olarak kullanılır.

Etiket: AMFOTER MADDELER AMİNLER

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe