AMFOTER MADDELER AM?NLER

AMFOTER MADDELER AM?NLER

AMFOTER MADDELER AM?NLER Aminler, organik bile?iklerin son derece kulla-n??l? bir grubudur. Do?al olarak insan bedeninde bu-lunmalar?n?n yan?s?ra ilaçlar, zehirler ve boyalar da amin içerir. Kimyasal olarak aminler, yer de?i?tirmi? amonyak olarak dü?ünülebilir. Aminler, amonyakda-ki (NH3) hidrojenlerin, metil grubu (CH3) gibi orga-nik köklerle, s?rayla yer de?i?tirmesiyle türemi?lerdir. Yer de?i?tiren atom say?s?na ba?l? olarak birincil, ikincil, üçüncül aminler olarak adland?r?l?rlar. AL?-FAT?K aminler, amonyaktan biraz daha baz özellikl Aminlerin baz :özelli?i yer de?i?tirdikleri hidrojen atomu say?s?yla artar.T?pk? amonyak gibi, asitlerle tuz olu?tururlar ve bazlarla (kostik soda) yeniden serbest amine dönü?ürler. Hafif alifatik aminler, amonyak-tan farkl? olarak, havada yanan, bal?k kokusunda gaz-lard?r. Hafif AROMAT?K aminler, s?v?d?r ve havada isli bir alevle yanarlar. Aromatik aminler, amonyak-tan daha az baz ö zelliklidir. Aminlerin haz?rlanmas?: Birincil aminler amon-ya??n alkillenmesiyle elde edilir. Bunun için metil klorür gibi alkil tuzlar? amonyakla tepkimeye soku-lur. 2 NH3 CH3C1 CH,NH2 NH4C1 amonyak metil metil amonyum klorür amin klorür Alkil tuzlar?n?n fazlas?n?n kat?lmas?yla, ikincil ve üçüncül aminler olu?ur. Aminler, ayr?ca amidlerin (R.CONH2) brom ve kostik soda ile tepkimesinden de elde edilir (R, organik köktür). Üçüncü bir yöntem ise, indirgenler kullan?larak nitril (R.CN) ya da amid-lerin (R.CONH2) birincil aminlere indirgenmesidir (R.CH2NH2). Endüstride etil ve metil aminler, uygun ALKOL'lerin KATAL?ZÖR'ler yard?m?yla, amonyakla birlikte ?s?t?lmas?yla elde edilirler. Aromatik birincil aminler, nitro bile?iklerinin in-dirgenmesiyle olu?turulur. Aminlerin kullan?l???: Bal?k esasl? maddelerin be-zunmas?yla aminler olu?ur. Ringa bal???n?n beyninde, tüm trimetil aminler bulunmu?tur. Etilamin, lastik endüstrisinde kullan?lmaktad?r. Diasitik aminler gibi karma??k aminler de vard?r. Bunlar?n en bilineni

Azo boyas? üretilen bir fabrikada reaktörler. Ön planda, haz?rlanm??' boyalar?n kurutulmadan ve ö?ütülmeden önce ta??nd??? iki tekerlekli arabalar görülüyor. Azo boyalar? portakal, sar? ya da k?rm?z? renkleriyle öteki'boyalardan ayr?l?r. Plastik, deri ve dokuma' endüstrisinde kullan?l?rlar. (üstte)

?lk anilin boyas? olan mo'r boya (movein), kinin yapmaya u?ra?an 18 ya??nda bir ö?renci (W. H. Perkin) taraf?ndan, raslant? sonucu bulunmu?tur.

PROTEIN'lerin çürümesi ile olu?an. son derece zehir-li ve ?nsanlar ?çin Öldürücü olabilen ptomain'lerdir. Ancak, ptomainlerin zehir etkisi, genellikle bakteri gibi ba?ka nedenlere ba?l?d?r. Anil?n ve adrenalin, en iyi bilinen aromatik amin ornekleridir Kilinin ve striknin gibi alkaloidler, son derece kar???k halkal? am?nlerdir Anilin, boya ve ilaç hammaddesi olarak kullan?l?r Anil?n, nitrit asit ile tepkimeye girerek dfazo bile?ikleri olu?turur Diazo tepkimesi, kimya endüstrisinde çok kullan?l?r. Bura-da tepkime, aromatik bile?iklerin temeli olan benzeri halkas?na ba?l? NH, grubu üzerinden ytIrtir. Diazo bile?ikleri son derece etkindir ve bu nedenle,çe?itll aromatik bile?ikler vermek üzere, benzen halkas?na farkl? gruplar?n ba?lanmas?na uygundur Ba?ka Önemli bir tepkime, dtazo tuzlan çözeltIsl-ne seyreltik alkali içinde fenollerin ya da seyreltlk asit içinde aromatik aminlerin kat?lmwilyla ortaya ç?-kar Bir ba?lanma ?ret?kirnrrat olur ve azo blle?tkleri olu?ur Genellikle parti k bir turuncu ya da k?rm?z? renkte olan azo bile?ik boya olarak kullan?l?r.

Etiket: AMFOTER MADDELER AM?NLER

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe