AMFOTER MADDELER

AMFOTER MADDELER

AMFOTER MADDELER

AM?NLER Aminler, organik bile?iklerin son derece kullan??l? bir grubudur. Do?al olarak insan bedeninde bulunmalar?n?n yan?s?ra ilaçlar, zehirler ve boyalar da amin içerir. Kimyasal olarak aminler, yer de?i?tirmi? amonyak olarak dü?ünülebilir. Aminler, amonyakdaki (NH3) hidrojenlerin, metil grubu (CH.,) gibi organik köklerle, s?rayla yer de?i?tirmesiyle türemi?lerdir. Yer de?i?tiren atom say?s?na ba?l? olarak birincil, ikincil, üçüncül aminler olarak adland?r?l?rlar. AL?FATIK aminler, amonyaktan biraz daha baz özelliklid?r. Aminlerin baz ;özelli?i yer de?i?tirdikleri hidrojen atomu say?s?yla artar.'F?pk? amonyak gibi, asitlerle tuz olu?tururlar ve bazlarla (kostik soda) yeniden serbest amine dönü?ürler. Hafif alifatik aminler, amonyaktan farkl? olarak, havada yanan, bal?k kokusunda gazlard?r. Hafif AROMAT?K aminler, s?v?d?r ve havada isli bir alevle yanarlar. Aromatik aminler, amonyaktan daha az baz özelliklidir. Aminlerin haz?rlanmas?: Birinci' aminler amonya??n alkillenmesiyle elde edilir. Bunun için metil klorür gibi alkil tuzlar? amonyakla tepkimeye sokulur.

2 Na, CH3C1 CH,NH, NH4C1 amonyak metil metil amonyum klorür amin klorür Alkil tuzlar?n?n fazlas?= kat?lmas?yla, ikincil ve üçüncül aminler olu?ur. Aminler, ayr?ca amidlerin (R.CONH2) brom ve kostik soda ile tepkimesinden de elde edilir (R, organik köktür). Üçüncü bir yöntem ise, indirgenler kullan?larak nitril (R.CN) ya da amidlerin (R.CONH2) birincil aminlere indirgenmesidir (R.CH2NH2). Endüstride etil ve metil aminler, uygun ALKOL'lerin KATAL?ZÖR'ler yard?m?yla, amonyakla birlikte ?s?t?lmas?yla elde edilirler. Aromatik birincil aminler, nitro bile?iklerinin indirgenmesiyle olu?turulur. Aminlerin kullan?l???: Bal?k esasl? maddelerin bezunmas?yla aminler olu?ur. Ringa bal???n?n beyninde, tüm trimetil aminler bulunmu?tur. Etilamin, lastik endüstrisinde kullan?lmaktad?r. Diasitik aminler gibi karma??k aminler de vard?r. Bunlar?n en bilineni

Azo boyas? üretilen bir fabrikada reaktörler. Ön planda, haz?rlanm?? boyalar?n kurutulmadan ve ö?ütülmeden önce ta??nd??? iki tekerlekli arabalar görülüyor. Azo boyalar? portakal, sar? ya da k?rm?z? renkleriyle öteki' boyalardan ayr?l?r. Plastik, deri ve dokuma' endüstrisinde kullan?l?rlar. (üstte) ?lk anilin boyas? olan mo'r boya ( movein), kinin yapmaya u?ra?an 18 ya??nda bir ö?renci (W. H. Perkin) taraf?ndan, raslant? sonucu bulunmu?tur.

Etiket: AMFOTER MADDELER 

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe