Alümınyum ve alaşım

Alümınyum ve alaşım

Alümınyum ve alaşım Ur: parçala,rır, birlikt► eri-tıldiğı ya da sıkıştırıldığı KAYNAK ı3lernıyle bırleş-tırilir. Genelde yöntem. çelik kayr‘34Lny.1-.1 kullanılan yonteme benzer: ancak, altimınyurnun özellikleri ne-deniyle ortaya çıkan bazı farklar vardır Kaynak gitçlukleri: Alurninyunıun üzerinde sert, dayanıklı ve erime nokt,ıs, yüksek bır oksit ta-bakası ! bulunur Bu. kerozyona ve başka dış etki-lere karşı iyi bir koruyucudur Ancak_ alüminyum kaynağının tutması için. önce. bu tabakanın kaldırıl-ması gerekır. Alüminyum kaynağında en büyük güçlük de, bu oksit tabakasının özellikleri nedeniyle ortaya çıkar : Erime noktası 2000:C'in üstünde olan oksit. katıda (metaller, katı çozeltiler oluştururlar Bk. A-LAŞIM) ya da erimiş altiminyumda çözünmez: adi kaynak pastalarına dayanıklıdır ve giderildiğinde he-men yeniden oluşur. Aliimınyumun ısıyı çelikten beş kez daha iyi ilet-mesi de sorun yaratır. Isının büyük bir bölümü böy-lece hızla çevreye dağıldığı için. daha çok ısı uygu-lamak gerekir. Ayrıca, alüminyumun elektrik iletken-liğı de yüksek olduğundan, ark kaynağında daha yüksek akıma gerek vardır.

Alüminyumu kaynaklamanın başlıca yolları gaz, ark, direnç ve sınırlı uygulama bulabilen elektron kay-nağı'dlx. Gaz kaynagı: Gaz kaynağı, birleştirilecek metal parçaların yüksek sıcaklıkta.ki bir gaz aleviyle erime noktasına kadar ısıtılmasını içerir. Oksijen-asetilen ya da oksijen-hidrojen, en çok kullanılan gaz karı-şımlarıdır. Kaynak için parçaların üzerinde eritilen-den daha çok nıetale gereksinim olursa, bu da gene alevin içinde eritilen bir dolgu çubuğuyla sağlanır. Ahm linyumun üzerindeki oksit, yüksek ısıda bu taba-kayla kimyasal tepkimeye giren güçlü kaynak pas-talan kullanılarak kaldırılır. Ark kaynağı: En yaygın yöntem olan ark kaynağı, parçanın elektrik devresinin bir bölümü olarak kul-lanılmasıyla, parça ile elektrot arasında bir ark ya-ratılmasına dayanır. Bazen de iki elektrot kullanılır. Parça, devrenin bir bölümü olduğunda ve tek elektrot kullanıldığında bile gerilim herhangi bir tehlike ya-ratmayacak kadar düşüktür: Kullanılan malzeme ve duruma göre, 20 ile 100 V arasındadır. Ark kaynağında da, gaz kaynağında olduğu gibi, pastalar kullanılabilir. Ama genellikle, arkın oksit tabakasını dağıtmasını sağlayan neon ya da helyum ya da ikisinin karı.şımındg.n oluşan bir soy gaz kal.- kanı bulunduğunda, pastaya gereksinim yoktur. Gaz kalkanı, kaynatılan parçaları oksit tabakasının yeni-

Metal-soy gaz işlemiyle alüminyum süt kaplarının kaynatılması. Bu işlem, şekilde gösterildiği gibi, bir soy gaz kullanmaktadır; ama ark, eriyerek kaynak yerini dolduran, bu nedenle de sürekli olarak yenilenmesi gereken alüminyum çubuk ve parça arasında çakmaktadır. Bir vakum odasındaki elektron demetiyle kaynak. Bu yeni yöntem öteki metaller için de uygundur, ama henüz gelişme aşamasındadır. (sağda)

AÜMİNYUM KAYNAĞI

den oluşması için gerekli oksijenden ayırarak, buna engel olur. Ark kaynağı gaz kaynağından daha hızlı, daha kullanışlı ve tam otomatik kullanıma daha uygundur. Direnç kaynağı: Direnç kaynağı, nokta ve dikiş kaynaklarında kullanılabilir. Genel ilkeleri ark kay-nağı ile aynıdır. Birleştirilecek metal levhalara bas-tırılan iki bakır elektrottan bir akım geçirilir. Metal-

Küçük ve elle kullanılan tungsten-soy gaz işlernli alüminyum ark kaynağı aracı. Ark, argon gazı ile örtülmüş tungsten ile parçanın arasında çıkmaktadır.

ALÜMİNYUM VE BİLEŞİKLERİ

deki yumuşama ve basınç, oksit tabakasını kırar ve kaynamayı sağlar. Küçük parçalar ve ince levhalar ıçin kullanılan bu yöntemde özel makinalara gerek vardır. Elektron kaynağı: Elektron kaynağı, daha pahalı bir kaynak yontemidir. ama çabukluk ve ısıtılan böl-genın dar oluşu nedeniyle, metalin yapısındaki bozul-maları en aza indirmesi gibi iistünlükleri vardır. Bu, özellikle alaşımlarda çok önemlidir. Magnetik olarak kontrol edilen elektron demeti, parça üzerinde odak-lanır Tüm işlem bir vakum içinde sürdürülür. Alüminyumun elektron demetiyle kaynatılması, hem küçük ENTEGRE DEVRE'lerin hem de oldukça kalın malzemelerin kaynatılmasına çok elverişlidir ve havacılık endtıstrisınde yaygın olarak kullanılır. Bir başka yöntem olan SESÖTESİ ise, yalnızca çok ince malzemelerde, Ilke oıarak da alüminyum levhaların birleştirilmesinde, kullanılır.

Etiket: ALÜMİNYUM VE BİLEŞİKLERİ, AÜMİNYUM KAYNAĞI, Alümınyum ve alaşım

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe