Alm?nyum ve ala??m

Alm?nyum ve ala??m

Alüm?nyum ve ala??m Ur: parçala,r?r, birlikt? eri-t?ldi?? ya da s?k??t?r?ld??? KAYNAK ?3lern?yle b?rle?-t?rilir. Genelde yöntem. çelik kayr‘34Lny.1-.1 kullan?lan yonteme benzer: ancak, altim?nyurnun özellikleri ne-deniyle ortaya ç?kan baz? farklar vard?r Kaynak gitçlukleri: Alurninyun?un üzerinde sert, dayan?kl? ve erime nokt,?s, yüksek b?r oksit ta-bakas? ! bulunur Bu. kerozyona ve ba?ka d?? etki-lere kar?? iyi bir koruyucudur Ancak_ alüminyum kayna??n?n tutmas? için. önce. bu tabakan?n kald?r?l-mas? gerek?r. Alüminyum kayna??nda en büyük güçlük de, bu oksit tabakas?n?n özellikleri nedeniyle ortaya ç?kar : Erime noktas? 2000:C'in üstünde olan oksit. kat?da (metaller, kat? çozeltiler olu?tururlar Bk. A-LA?IM) ya da erimi? altiminyumda çözünmez: adi kaynak pastalar?na dayan?kl?d?r ve giderildi?inde he-men yeniden olu?ur. Aliim?nyumun ?s?y? çelikten be? kez daha iyi ilet-mesi de sorun yarat?r. Is?n?n büyük bir bölümü böy-lece h?zla çevreye da??ld??? için. daha çok ?s? uygu-lamak gerekir. Ayr?ca, alüminyumun elektrik iletken-li?? de yüksek oldu?undan, ark kayna??nda daha yüksek ak?ma gerek vard?r.

Alüminyumu kaynaklaman?n ba?l?ca yollar? gaz, ark, direnç ve s?n?rl? uygulama bulabilen elektron kay-na??'dlx. Gaz kaynag?: Gaz kayna??, birle?tirilecek metal parçalar?n yüksek s?cakl?kta.ki bir gaz aleviyle erime noktas?na kadar ?s?t?lmas?n? içerir. Oksijen-asetilen ya da oksijen-hidrojen, en çok kullan?lan gaz kar?-??mlar?d?r. Kaynak için parçalar?n üzerinde eritilen-den daha çok n?etale gereksinim olursa, bu da gene alevin içinde eritilen bir dolgu çubu?uyla sa?lan?r. Ahm linyumun üzerindeki oksit, yüksek ?s?da bu taba-kayla kimyasal tepkimeye giren güçlü kaynak pas-talan kullan?larak kald?r?l?r. Ark kayna??: En yayg?n yöntem olan ark kayna??, parçan?n elektrik devresinin bir bölümü olarak kul-lan?lmas?yla, parça ile elektrot aras?nda bir ark ya-rat?lmas?na dayan?r. Bazen de iki elektrot kullan?l?r. Parça, devrenin bir bölümü oldu?unda ve tek elektrot kullan?ld???nda bile gerilim herhangi bir tehlike ya-ratmayacak kadar dü?üktür: Kullan?lan malzeme ve duruma göre, 20 ile 100 V aras?ndad?r. Ark kayna??nda da, gaz kayna??nda oldu?u gibi, pastalar kullan?labilir. Ama genellikle, ark?n oksit tabakas?n? da??tmas?n? sa?layan neon ya da helyum ya da ikisinin kar?.??m?ndg.n olu?an bir soy gaz kal.- kan? bulundu?unda, pastaya gereksinim yoktur. Gaz kalkan?, kaynat?lan parçalar? oksit tabakas?n?n yeni-

Metal-soy gaz i?lemiyle alüminyum süt kaplar?n?n kaynat?lmas?. Bu i?lem, ?ekilde gösterildi?i gibi, bir soy gaz kullanmaktad?r; ama ark, eriyerek kaynak yerini dolduran, bu nedenle de sürekli olarak yenilenmesi gereken alüminyum çubuk ve parça aras?nda çakmaktad?r. Bir vakum odas?ndaki elektron demetiyle kaynak. Bu yeni yöntem öteki metaller için de uygundur, ama henüz geli?me a?amas?ndad?r. (sa?da)

AÜM?NYUM KAYNA?I

den olu?mas? için gerekli oksijenden ay?rarak, buna engel olur. Ark kayna?? gaz kayna??ndan daha h?zl?, daha kullan??l? ve tam otomatik kullan?ma daha uygundur. Direnç kayna??: Direnç kayna??, nokta ve diki? kaynaklar?nda kullan?labilir. Genel ilkeleri ark kay-na?? ile ayn?d?r. Birle?tirilecek metal levhalara bas-t?r?lan iki bak?r elektrottan bir ak?m geçirilir. Metal-

Küçük ve elle kullan?lan tungsten-soy gaz i?lernli alüminyum ark kayna?? arac?. Ark, argon gaz? ile örtülmü? tungsten ile parçan?n aras?nda ç?kmaktad?r.

ALÜM?NYUM VE B?LE??KLER?

deki yumu?ama ve bas?nç, oksit tabakas?n? k?rar ve kaynamay? sa?lar. Küçük parçalar ve ince levhalar ?çin kullan?lan bu yöntemde özel makinalara gerek vard?r. Elektron kayna??: Elektron kayna??, daha pahal? bir kaynak yontemidir. ama çabukluk ve ?s?t?lan böl-gen?n dar olu?u nedeniyle, metalin yap?s?ndaki bozul-malar? en aza indirmesi gibi iistünlükleri vard?r. Bu, özellikle ala??mlarda çok önemlidir. Magnetik olarak kontrol edilen elektron demeti, parça üzerinde odak-lan?r Tüm i?lem bir vakum içinde sürdürülür. Alüminyumun elektron demetiyle kaynat?lmas?, hem küçük ENTEGRE DEVRE'lerin hem de oldukça kal?n malzemelerin kaynat?lmas?na çok elveri?lidir ve havac?l?k endt?stris?nde yayg?n olarak kullan?l?r. Bir ba?ka yöntem olan SESÖTES? ise, yaln?zca çok ince malzemelerde, Ilke o?arak da alüminyum levhalar?n birle?tirilmesinde, kullan?l?r.

Etiket: ALÜM?NYUM VE B?LE??KLER?, AÜM?NYUM KAYNA?I, Alüm?nyum ve ala??m

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe