ALM?NYUM ELDE ETME

ALM?NYUM ELDE ETME

ALÜM?NYUM ELDE ETME

 Alümin, boksit filizinden elde edilir. Boksit, en elveri?li alüminyum kayna??d?r, ama alüminyum çe?itli kil ve zümrütlerde de bulunur. Ad?n?, Fransa'da ilk bulundu?u yer olan Les Baux'dan alan boksite Gine, Jamaika, Surinam, A-vustralya, Sovyetler Birli?i ve öteki ülkelerde de ras-lan?r. Çe?itli boksit yataklar?nda de?i?ik miktarlarda alümin bulunur. Ancak #39;den daha fazla alümin içeren yüksek nitelikli filizler ticari aç?dan i?lenmeye de?er. Aiüminyum özütleme tarihi: Metal, alüminyu-mun varl???n?. yakla??k 200 y?l önce Lavoisier ortaya koydu. Ancak ne o, ne de 20 y?l sonra sir Humphry DAVY saf metali ay?rmay? ba?arabildi . Alüminyumu ?lk özütleyen, Hans Christian OERSTED, 1825' te çok az miktarda alüminyum elde ettiyse de, 1852'ye kadar önemli say?labilecek ölçüde alüminyum elde edilme-mi?tir. O tarihte art?k, pratik yararlar? anla??lm?? ve yalmzca;laboratuvarlarda incelenen bir madde olmak-tan ç?km??t?r. Ancak, çok pahal?ya mal oldu?undan alt?ndan daha de?erliydi. A.B.D. Kongresi'nin General Grant'a verdi?i de?erli ni?an, alüminyumdan yapt?-r?lm??t? 1886'da, Fransa'da, Paul Heroult, Birle?ik Devlet-ler'de ise Charles Martin Hall, birbirlerinden ayr? ola-rak, alüminyumun alümin'den özütlenmesi için bir

elektroliz i?lemi geli?tirmi?lerdir. Bugün de kullan?-lan bu i?lem sonucu alüminyum, ni?an gibi de?erli e?yalar?n yap?m?nda kullan?lan bir metal olmaktan ç?k?p bir yap? malzemesi haline gelmi?tir. Elektroliz sürecinin bulunu?undan birkaç y?l sonra, dünya üre-timi y?lda 2 000 tonu buldu. 1972'de ise üretim, 10 mil-yon tonu geçti. Boksitten Mümin: Elektroliz; sürecinde kullan?lan alümin, boksitten elde edilir. Bu, ö?ütülmü? boksiti yüksek s?cakl?ktaki kostik soda çözeltisinde yumu?at-makla yap?l?r. Alümin, kostik sodada çözünerek sod-yum alüminat olu?ur.Yabanc? maddeler çözünmeden kald???ndan, süzülerek al?nabilir. Bu çözeltiden alü-min, bir oksit (3 molekül su ile birle?mi? halde) ola-rak yeniden elde edilir. Ancak birle?me çok kuvvetli oldu?undan, suyun al?nmas? için 1 300°C' a ?s?t?lma-• s? gerekir. Sonuçta susuz alümin (A1,03) ele geçer.

Alüminyu?n özütleme süreci. Önce boksit filizi kostik soda çözeltisinde ö?ütülür. Kat? yabanc? maddeleri uzakla?t?rmak için süzülür. Suyu atmak için ?s?t?l?r. Sonuçta alümin, erime noktas?n? dü?ürmek için kriyolitle kar??t?r?l?r. Karbon bloklar ve f?r?n?n karbon kaplamalar? aras?ndan kuvvetli bir elektrik ak?m? geçirilerek, saf metale indirgenir.

Karbon, anottan gelir. Tüketilen anot elektrolite ula ?amayacak kadar k?sal?rsa, yenisi yerle?tirilir. i?lem s?ras?nda büyük miktarda elektrik kullan?-l?r. .150 gr alüminyum eldesi için, ortalama 8 kwh elekt-rik harcan?r. Bir y?lda bir ailenin kulland??? enerji ile 50 kg metalden fazlas? elde edilemez. Bu nedenle, alüminyum fabrikalar? her,' zaman, ucuz enerji kay-naklar?n?n 'yan?na kurulur. Eskiden bu kaynak ço-?unlukla hidroelektrik enerji idi. Ancak, günümüzde kömür ve petrolden üretilen enerji kadar, nükleer enerjiden de yararlan?lmaktad?r. Bu çok büyük ener-ji gereksiniminden dolay?, ba?ka özütleme yöntemle-rinin geli?tirilmesi için çal??malar yap?lmaktad?r. Ku-zey Amerika'da klorür yönteminden yararlan?lmakta ve kireç kullanan bir ba?ka süreç de geli?tirilmekte-dir. Ancak bunlar ve öteki yeni yönteinler henüz top-lam üretimin yaln?zca küçük bir bölümünü olu?tur-maktad?r. Elektroliz yoluyla elde edilen alüminyum - 99,8 safl?ktad?r. Ba?l?ca yabanc? maddeler demir ve silisyumdur. Özel amaçlar için, daha ileri safla?t?rma ile 99 safl?kta alüminyum elde edilebilir. Erimi? alüminyum yal?t?lm?? kaplara ak?t?l?r ve özel nitelikte ala??m elde etmek için f?r?nlara al?n?r. Orada yeni i?lemler için metal çubuk, kal?n dilim ya da külçe halinde dökülür.

Etiket: ALÜM?NYUM ELDE ETME

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe