ALKALİ METALLER NEDİR

ALKALİ METALLER NEDİR

ALKALİ METALLER 
ALİFATİK BİLEŞİKLER Alifatik bileşikler benzin, doğal gaz (metan), tereyağ, şeker, et gibi çok çeşitli ürünlerde bulunan açık zincirli organik bileşiklerdir. Bu bileşikler, genellikle hidrojen, oksijen ve azotla, bazen de öteki elementlerle birleşmiş karbon içerirler. Bunlar, metan (CH4) gibi yahu gazlardan PROTEİN'ler gibi büyük ve karmaşık bileşiklere kadar geniş bir dizi oluştururlar. Karbon, hidrojen, oksijen ve azottan başka kükürt ve fosfor da içerirler. Organik bileşikler, önceleri, katı yağlarla ya da AROMATİK sıvı yağlar ve baharatlarla ilintili oluşlarına,göre iki ana gruba ayrılırlardı. Bitkilere güzel kokularını veren aromatik sıvı yağlar çiçeklerde, meyvelerde , yapraklarda, gövdede ve bazen kerestede bulunur. Bu iki ana grup, katı yağlar ya da alifatik leşikler i(yunancada aleiphar, «katı yağ» demektir) ve aromatik bileşikler adıyla° bilinirdi. Organik bileşiklerle ilgili bilgiler geliştikçe, daha gerçekci sınıflama sistemleri oluşturuldu. Buna göre organik bileşikleri 4 ana gruba ayırabiliriz.

Bu gruplar alifatik, alisiklik, aromatik (burada, benzen türevleri) ve heterosiklik bileşiklerdir, Alif atik bileşikler, kendi aralarında benzer özellikler Evde kullanılan araç ve ürünlerin çoğu, alifatik bileşiklerdir. 1) Yün (keratin,adı verilen bir protein türü); 2) esans (bazı tatlılara çeşni vermek için kullanılır); 3) bezir yağı (keten tohumu yağı); 4) fasulye ( karbon hidrat ve protein içerir ) ; 5) ispirto; 6) zeytinyağı; 7) sirke (asetik asit içerir); 8) aseton (keton türünden çözücü); 9) sabun; 10) parfüm; 11) çakmak gazı; 12) butan gazı; 13) peynir (#39;den fazla protein ve yağ içerir); 14) et (peynire benzer miktarlarda protein ve yağ) ;15) melamin formaldehit plastikleri; 16) nişasta (karbonhidrat) ve 17) şeker (karbonhidrat), taşıyan çeşitli gruplara da ayrılabilirler. Buna göre, alifatik bileşikler şu grupları kapsar: HİDROKARBON'lar, ALKOL'ler, ALDEHİT'ler, eter'ler, KARBOKSİLLİ ASİTLER, AMİNLER, ester'ler, KARBONHİDRATLAR, AMİNO ASİTLER ve PROTEİN'ler. 
 
Alkali metaller PERİYODİK ÇİZELGE'nin A grubunda bulunan ELEMENT'lerdir. Artan atom ağırlıklarına göre, sırasıyla, lityum (Li), SODYUM (Na), potasyum (K), rubidyum (Rb), slezyum (Cs) ve fransiyum (Fr) bu gruba girer. Grubun en önemli elementleri, sodyum ve potasyumdur. Alkali metaller gümüş parlaklığında ve son derece hafiftir. Lityum, özgül ağırlığı (suya göre yoğunluğu) en hafif olan katı elementtir (0,534)—Ozgül ağırlığı 1,87 olan sezyum ise, grubun en ağır elementidir. Alkali metaller bıçakla kolaylıkla kesilebilecek yumuşaklıktadır. Isı ve elektriği iyi iletirler. Kolaylıkla erir ve oldukça düşük sıcaklıklarda buharlaşarak iki atomlu gaz molekülleri oluştururlar. Bu metaller son derece etkin olduklarından doğada serbest halde bulunamazlar. Öyle ki, su ile bile şiddetli bir tepkimeye girerek hidrojen açığa çıkarır ve hidroksit oluştururlar. Sezyum nemli havada bile patlayarak tutuşur. Bu nedenle alkali metaller, parafin (Kerosen) altında saklanır. 
Etkinliklerinin nedeni,metal atomundaki ELEKTRON'lardan birinin kolaylıkla koparak, atomun tek pozitif yüklü İYON durumuna geçmesidir. Böylece, negatif yüklü öteki element iyonları tarafından kuvvetle çekilirler. Alkali metallerin tuzları, suda kolaylıkla çözülebilirler ama, kendilerini oluşturan saf elementlere ayrılmaları oldukça zoruur. Normal ELEKTROLİZ'de su kullanma zorunluğu olduğu için, alkali metallerin bu yöntemle elde edilmesi olanaksızdır. Bu nedenle, eritilerek sıvılaştırılmış bileşikler elektroliz edilirler. Elektrolizde cıva da kullanılabilir. Ancak bu durumda> metal ya amalgam olarak ya da cıva içinde çözünmüş olarak elde edilir. Kolaylıkla elektron verme eğilimlerinden dolayı bu metallerden, cam üzerine ince bir film halinde sürülerek, FOTOSEL'lerde TELEVİZYON kamera tüplerinde yararlanır. 

Lityum (Li), grubun en hafif elementidir. Bazı özellikleri bakımından periyodik sistemin ikinci grubundaki TOPRAK ALKALİ METALLERİ'ne benzer. Karbonat ve fosf atları suda biraz çözünür. Lityum sabunları, örneğin Lityum stearat, gres yağlarının katılaştırılmasında, jelleştirici olarak kullanılır. Meteoroloji balonlarının doldurulmasında kullanılan hidrojen gazı, lityum hidrürden elde edilir: LiH H2O LiOH 112 lityum + su lityum hidrojen hidrür hidroksit Bir cilalanmış spodumen mineral kristali. Lityum içeren alilminyum sililcal kompleksi olduğu için, Lityum elde etmede kullanılır. 
Lityum ısıtıldığında belli dalga boyunda, kendine özgü bir ışık yayar. Bu nedenle işaret f işeklerin de kullanılır. Kimyasal lcarışıma _küçük bir miktar lttyum nitrat tuzu katılırsa, parlak kırmızı bir renk oluşur. (solda) Potas kostik (KOH) üreten modern bir tesis (İsrail). tut gölü kenarına .yığılmış olan potasyum klorürün sulu çözeltisi elektroliz edilir ve buharlaştırmayla katı potas kostik. elde edilir. Işareti fişeklerinde kırmızı renk verici olarak lityum tuzları kullanılır. Tıp alanında ise romatizma tedavisinde yararlı olmaktadır. Lityum, doğada, silikat kompleksleri biçiminde bazı kaya ve killerde bulunur. En önemli minerali, spodumen'dir (L120.Al203.4Si0,). 

Bu kayaların asit ya da alkallilerle yıkanmasıyla, çözünebilir lityum bileşikleri elde edilir. Daha sonra bu yakama sularından, az çözünür karbonatlar çöktürülür ve öteki tuzlan oluşturacak biçimde uygun asitlerde çözülür. Metal lityum, eritilmiş lityum klorür tuzunun (Liel) elektroliziyle elde edilir. Erime noktasını düşürmek için ayrica potasyum klorür katılır. Erimiş lityum yüzeyde oluşur ve hava ile ilişkisini kesmek için özel bir kap (çan biçiminde') altında toplanır. Ansiklopedide Sodyum (Na ), kendi adını taşıyan bir maddede incelendiğinden, burada anlatılmamaktadır. Potasyum (K), genellikle sodyuma benzer, ama daha etkindir. Tıpkı sodyum gibi, su ile çok şiddetli bir tepkime verir. Oluşan hidrojen, tepkimenin şiddetinden tutuşur. Birçok potasyum tuzu, sodyum tuzlarına göre suda daha az çözünür. Potasyum sülfat (K2SO4)gübre olarak, P, karbonat (K2CO3) cam yapımında, potasyun'i hidroksit ya da potas kostik (KOH) yumuşak sabun (arap sabunu) yapımında> kuilamlır. Kara barut, potasyum nitrat (KNO,), kömür tozu ve kükürt karışımıdır. Potasyum bromür (KBr) ve potasyum iyodür (KI) fotoğrafçılık ve tıpta kullanılır. Potasyum tuzlan bitki ve hayvan hücreleri için çok gereklidir. Bitkiler bunları topraktan alırlar. 

Potasyum karbonat ilk olarak odun küllerinin su ile yıkanması ve bu suların bir potada buharlaştınlması ile elde edildi. Bu nedenle «potas» adıyla bilinir.• Potasyum birçok kaya ve mineralde, özellikle silikat kompleksi biçiminde, kilde bulunur. Ama ekonomik olarak silvinit (KCi) ve karnalit (KC1. MgC12.61420) gibi çözünebilir minerallerden özütlenebilir. Potasyum klorürün sudaki çözeltisinin elektrolizi, potas kostik (KOH) verir: Bu da asitlerle nötralize edilerek çeşitli potasyum tuzlan oluşturulur. Metal potasyum, erimiş tuzlarının elektrolizi ile elde edilir. Ancak, burada karbon elektrotlar kullanıldığı için patlayıcı karbonil bileşiklerinin oluşması tehlike yaratabilir. Bu nedenle sodyum ile indirgeme yöntemi yeğlenir. KC1 4 Na ii, NaC1 + K potasyum + sodyum sodyum + potasyum klorür klorür Rubidyum ve Sezyum (Rb,Cs), lityumla aynı mineral içinde bulunur ye lityum üretiminde yan ürün olarak, elde edilirler. Ağır metaller oldukları ve kolaylıkla buharlaşıp iyonlaştıkları için İYON TAHRİKİ ve elektrik üretiminde MAGNETOHİDRODİNAMİK aracı olarak kullanılırlar. Fransiyum (Fr), çok radyoaktif tir. En kararlı İZOTOP'unun yarılanma süresi yalnızca 21 dakikadin. 
ALKAN, ALKEN VE ALKİN Bk. HİDROKARBON 

alkalimetallernedir, ALKALİ METALLER , ALKALİ NEDİR

Etiket: alkalimetallernedir, ALKALİ METALLER , ALKALİ NEDİR

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe