AKIMLER   AMPERMETRE

AKIMLER AMPERMETRE


AKIMÖLÇER Bk. AMPERMETRE 
AKI?ÖLÇERLER 
Ak??ölçerler genel olarak ak??kanlar?n, özellikle de s?v?lar?n k?zlar?n? ölçmek için yap?lm?? ayg?tlard?r. Bu nedenle, gazlar?n ak???n? ölçmek için yap?lm?? olan RUZGAROLCER'lerle (anemometre) yak?ndan ili?kilidirler. Anemometreler (Yunan., rüzgar anlam?na gelen «anemos? sözcügünden türetilmi?tlr), Ilk olarak, meteorolojide rüzgar k?zlar?n? ölçmek için geli?tirilmi?tir. Ancak. Endüstri Devrimi ve daha karma??k endüstr. i?lemler?nin (kimya fabrikalar?, petrol rafineleri, güç santrallar? gibi) geli?mesi, ba?ka gaz ve s?v? k?zlar?n?n da ölçülmesini gerektirdi. S?v?lar gazlara göre daha «a??r» ve akal?n, yani daha a?dal? olduklar?ndan, yeni bir ölçüm ayg?t? türü ortaya ç?kar?ld?: ak??ölçer (debiölçer). Bununla birlikte ak??ölçerler. ile, anemometreler aras?nda kesin bir ayr?m oldu?u söylenemez. Ak??öker türlerl:Ak??ölçerler (ya da debiölçerler), s?n?rlanm?? bir yerdeki (örne?in, bir boru gibi) ala?kar?lar?n debisi'ni (birim zamanda geçen miktar?n?) ölçerlerse de, baz? durumlarda aç?k bir kanaldakl ak?? miktar?n?n da ölçülmesi gerekebilir. Genellikle ölçülmesi Istenen, belli bir noktadan belirli bir zaman aral?g?nda geçen ak??kan?n hacmidir: ve bu, saat ya da saniye ba??na metreküp gibi birimlere göre ayarlanm??t?r. Türbinök•erler gibi kimi aletler, böyle bir ayarlamay? hemen hemen do?rudan do?ruya yapar; çünkü türbin kanatlar? fiziksel olarak ak??kan taraf?ndan döndürülür. VENTUR? borusu, lüleli debiölçer, debiölçer ve PITOT Tepe gibi tiplerde ise ak??kan?n sadece bas?nc? ölçüldü?ünden, ak??kan?n h?z?n? belirlemek için ikinci bir hesaba gereksinme vard?r. Buradan hacimsel ak?? miktar? bulunabilir. S?cak telli ölçerler (anemometre), elektriksel ilet, kenli?in s?cakl?kla de?i?mesi ilkesine dayanarak çal???r. 
Bir türbinölçer. Bu ayg?t dairesel kesitli bir boruda akan aktskan?n debisini ölçmek için kullan?l?r. Ak?? miktar: kanatç?klar?n dönme h?z? ile orantil?d?r ve bu, türbin miline ba?lanm? bir alterr?atörün. (dina?no) üretti?i alternatif gerilim frekanszn?n ölçülmesi ile belirlenir. (altta) Bu türbin ak?sölçeri, suyun h?z?n? ölçmek için bir dalg?ç taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Bu ayg?t kanat': anemometrelere benzer. 
Türbinülçerler: Kanatl? rtizgarölçerler gibi türbinölçerler de, ekseni ak??kan?n ak?? do?rultusuna ko?ut, daire kesitli bir borunun ekseni üzerine dizilmi? kanatç?klardan olu?ur. Ak??kan, ak?? do?rultusuna belli bir aç? ile yerle?tirilmi? kanatç?klar üzerinden akarken kanatç?klar? eksen çevresinde dönmeye zorlar. Dönme h?z? ak??kan?n ak?? miktar? ile orant?l?d?r ve bu h?z ölçülerek ak?? miktar? bulunabilir. Bu tür ayg?tlar sa?lamd?r ve hem s?v?lar hem de gazlar için kullan?labilir. Ancak, üç büyük sak?ncalar? vard?r. ilk olarak, ak??kan?n ak???nda ciddi bozukluklara neden olurlar. ikinci olarak, ak?? enerjisinin belli bir miktar?n? yutar!ar (bu, ayg?t?n ç?k???ndaki bas?nç dü?ü?ünden aç?kça belli olur). üçüncü olarak da, ak??kandaki de?i?ikliklere hemen uyarlanamazlar (bu, hareketli parçalar?n?n büyüklük ve a??rl???na ba?l?d?r). Dikkatle yap?lm?? modeller bu üç sak?ncay? en aza indirebilir. Bas?nç ölçmeli sistemle, Pitot ttipü, venturi borusu, lüleli ve orifisli debiölçerler, bas?nç ölçme ilkesine göre çal???rlar. Bu nedenle hareketli parçalar? yoktur. Oldukça sa?lam ve ucuz olduklar?ndan ak??ölçerlerin büyük bir bölümünü olu?tururlar. Pitot tüpü (aç?k ucu boru içinde ak??a kar?? yerle?tirilmi?), aç?k uçlu bir tüpten olu?ur. Bu uçta ak?? bir an için durur ve bu, tüp içinde, boru içindeki bas?nca göre daha yüksek bir bas?nç olu?turur. Bu baBir Dall tüyü.. Ventüri borusunun geli?tirilmi? bir türii. Bunlarda h?z ve bas?nç fark? ölçen öteki aki?ölçerlere göre, girdi ve ç?kt? aras?nda küçük bir bas?nç (enerji) kayb? olu?ur. 
Türbinölçerde, kanatç?klarin dönme h?z?, debiyi gösterir. Kanatç?klar, alternatörü çeviren bir mile baglanm??t?r. Üç bas?nç ölçmeli ak??ölçer (Venturi borusu, lüleli ve orifisli), ak??kan h?z?n?n art??ma neden olan kesit daralmas?n?n bas?nc? dü?ürmesi Ilkesine göre çal???r. 
Türbinülçerler: Kanatl? rtizgarölçerler gibi türbinölçerler de, ekseni ak??kan?n ak?? do?rultusuna ko?ut, daire kesitli bir borunun ekseni üzerine dizilmi? kanatç?klardan olu?ur. Ak??kan, ak?? do?rultusuna belli bir aç? ile yerle?tirilmi? kanatç?klar üzerinden akarken kanatç?klar? eksen çevresinde dönmeye zorlar. Dönme h?z? ak??kan?n ak?? miktar? ile orant?l?d?r ve bu h?z ölçülerek ak?? miktar? bulunabilir. Bu tür ayg?tlar sa?lamd?r ve hem s?v?lar hem de gazlar için kullan?labilir. Ancak, üç büyük sak?ncalar? vard?r. ilk olarak, ak??kan?n ak???nda ciddi bozukluklara neden olurlar. ikinci olarak, ak?? enerjisinin belli bir miktar?n? yutar!ar (bu, ayg?t?n ç?k???ndaki bas?nç dü?ü?ünden aç?kça belli olur). üçüncü olarak da, ak??kandaki de?i?ikliklere hemen uyarlanamazlar (bu, hareketli parçalar?n?n büyüklük ve a??rl???na ba?l?d?r). Dikkatle yap?lm?? modeller bu üç sak?ncay? en aza indirebilir. Bas?nç ölçmeli sistemle, Pitot ttipü, venturi borusu, lüleli ve orifisli debiölçerler, bas?nç ölçme ilkesine göre çal???rlar. Bu nedenle hareketli parçalar? yoktur. Oldukça sa?lam ve ucuz olduklar?ndan ak??ölçerlerin büyük bir bölümünü olu?tururlar. Pitot tüpü (aç?k ucu boru içinde ak??a kar?? yerle?tirilmi?), aç?k uçlu bir tüpten olu?ur. Bu uçta ak?? bir an için durur ve bu, tüp içinde, boru içindeki bas?nca göre daha yüksek bir bas?nç olu?turur. Bu ba
Bir Dall tüyü.. Ventüri borusunun geli?tirilmi? bir türii. Bunlarda h?z ve bas?nç fark? ölçen öteki aki?ölçerlere göre, girdi ve ç?kt? aras?nda küçük bir bas?nç (enerji) kayb? olu?ur. 
Türbinölçerde, kanatç?klarin dönme h?z?, debiyi gösterir. Kanatç?klar, alternatörü çeviren bir mile baglanm??t?r. Üç bas?nç ölçmeli ak??ölçer (Venturi borusu, lüleli ve orifisli), ak??kan h?z?n?n art??ma neden olan kesit daralmas?n?n bas?nc? dü?ürmesi Ilkesine göre çal???r. 


Etiket:

AKIMÖLÇER Bk. AMPERMETRE 

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe