ADL? B?L?MNED?R

ADL? B?L?MNED?R

ADL? B?L?M 
Adli bilim, hukuk kurumlar?na yard?mc? bir bi-lim dal?d?r. Bu yonden kapsam? çok geni?tir ve sa-dece ola?an ceza ve hukuk davalar?n? de?il, ayn? za-manda iht?ra berat? (patent) anla?mazl?klar?, sigor-ta uyu?mazl?klar? ve talepleri, bo?anma davalar? v( e?ya sat??? (özellikle yiyecek maddeleri ve ilaçlar), gibi konular? da kapsam?na al?r. Bununla birlikte çok ki?i, adl? bilim deyince bundan, salt I?lenmi? bir suçun bilimsel ara?t?rma ve soru?turmas?n? anlad???n-dan, biz de burada konuyu sadece bu aç?dan ele ala-ca??z. Bu k?s?tlamayla bile, kapsam?n?n gene pek ge-ni?, hemen hemen tüm bilim dallar? kadar geni? ol-du?unu gorece?iz. Böylece, r.r?e?in fizik ve kimya adli bilim yöntemleri içinde çak onemll bir rol oynar; ama botanik, zoolojt, t?p, foto?rafç?l?k ve daha birçok bilim dal?n?n da adli bilimde uygulama alan? buldu-?unu görürüz. özellikle patoloilyle ya da ölüm nede-ninin incelenmesiyle u?ra?an adli t?p, konunun s?-n?rlar?n? bir ölçüde de olsa daraltmak amac?yla, bu-rada ele al?nmayacakt?r. Adli bilim ilk olarak Avrupa'da biçimlenmeye ba?-lad?. En önemli öncülerinden biri olan Edmond Lo-card, Fransa'n?n Lyon kentinde, 1910 y?l?nda küçük bir polis laboratuvar? kurdu. Sonradan bu laboratuvar bir üniversiteye ba?land? ve Locard'?n ö?rencileri bu-radan adli bilimi, tüm dünyaya yayd?lar. Bir suç i?lendi?i zaman, genellikle i?e ilk olarak ?suçun i?lendi?i yerde görevli» olan memur el koyar. Onun i?i, tüm görülebilir ve önemli ayr?nt?lar? not et-mek ve adli bilimde kan?t olarak kulan?labilecek ö?e-lerin polis laboratuvar?nca incelenmesinl sa?lamak-t?r. Bu, sorumluluk isteyen, son derece yüksek bir us-tal?k ve karar verme yetene?i gerektiren, bir görev-dir. Tüm kan?tlar toplan?ncaya ve foto?raflar çeki-linceye kadar hiçbir ?eyin yerinden oynat?lmamas? gerekir. Bu arada görevli, uzun uzun dü?ünmeye de pek zaman bulamaz.

Çok zaman, adeta karanl?kta çal??mak zorundad?r, çünkü bu a?amada genel olarak san?k ortada bulunmaz. Bu yüzden, daha sonra ele ge-çlrilebilece?? umulan bir bilinmeyen ki?i ile ba?lant?  kurmas? beklenen kan?tlar?n seçilip toplanmas? gere-kir. Bunlar ço?unlukla suçun i?lendi?i yerde, normal olarak bulunmas? sözkonusu olmayan itler (örne?in, giyim e?yas?ndan kopmu? iplikler), cam k?r?klar?, bo-ya bula??klar? (sözgelimi, birine vurup kaçm?? bir oto-mobile ait). kar? lekeleri, ölen ki?inin t?rnaklar?nda toplanm?? kir gibi kan?tlar olabilir. Sözkonusu mal-zeme, s?ras? geldi?inde san???n bulunmas?nda. de?erli ipucu yerine geçer. Parn?ak Izleri: Parmak izi ara?t?rmas?. olay yerin-de yap?lan ba?l?ca ara?t?rmalardan biridir. Sonuçlar polis ar?ivIerinde birikmi? olun yüzbinlerce parmak iziyle kar??la?t?r?l?r. Ancak. ar?ivlerde sadece daha önceden polis kay?tlar?na geçlrilmi? sab?kahlara ait izler bulundu?undan, ilk kez suç i?leyen birisi sözko-nusu oldu?unda, yararl? olmaz. Daktiloskopi ad? da ve-rilen parmak izi incelemesi, dünyadaki herkesin ayr? çizgilere sahip olmas? ve ya?? be olursa olsun bunla-r?n hemen hemen hiç de?i?meden kalmas? ilkesine dayan?r. Bu kural, avuç izleri, ayakparma?? izleri, hatta burun izlerinde bile geçerlidir ve bu yüzden parmak izi yöntemi, uygulanabildi?i zaman, suçlu-nun bulunmas?nda çok de?erli bir ba?lang?ç nokta-s? sa?lar. Ne yaz?k ki suç i?lenen yerdekl parmak Izleri ka-r??m?? ve silinmi? olabilece?i gibi, suçu i?leyen,eldiven giymi? de olabilir. Ayr?ca, olay yerinden al?nan par-mak izleri, ile kay?tlardaki parmak izinin ayni oldu-?unun kabul edilmesi için çok say?da benzer nokta-n?n bulunmas? gereklidir. Bu yüzden parmak izi, po-lisi san??a götürebilecek güvenilir bir yol olmakla birlikte, mahkemede her zaman kan?t olarak kulla-n?lamaz. öte yandan parmak izi toplama tekni?i son y?llarda çok geli?tirilmi? ve art?k sadece Izlerin üze-rine toz ekme yönten?ine dayanmaktan kurtar?lm??-t?r. Morötesi ???nlar. ba?ka yollardan al?namayan iz-lerin ortaya ç?kart?lmas?n? sa?lar: renkli yüzeylerde. sözgelimi ninhidrin ad? verilen bir kimyasal madde çok i?e yarar: ninhidrin, parmak izi b?rakan derinin k?vr?miar?ndaki terle temas edince, k?rm?z? bir renk vererek, izin ka??t üzerine ç?kart?lmas?n? sa?lar. Bu-nun g?bi,radyoaktif göstericiler de. giyim e?yas? vb. pürüzlt? yüzeylerden bile parmak izlerinin al?nmas?-n? sa?layabilir.

Ninhidrin testleri, özellikle imzas?z mektuplar? gönderenlerin kimli?inin bulunmas?nda cok i?e yarar ve pek çok ceza davas?nda kan?t olarak kullan?lm??t?r. Maddelerden al?nan parçalar?n incelenmesi: Bu-nunla birlikte, kat?ks?z» adli bilim en önemli ro-lünü. bir san???n suç ile ba?lant?s?n? k??rabilecek olan izlerin incelenmesinde oynar_ Bu gibi durumla-r?n ço?unda kullan?lan ara?t?rmalar sadece kar??la?-t?rma testleridir. SOzgelimi. k?r?k bir ?i?enin kulla-n?ld??? bir olayda, san???n pantalon paças?n?n k?vr?-rn?nda minicik bir parça bulunmu?tu. Böyle bir du-rumda. k?r?lan ?i?eyle cam parçac?kiarm?n ayr? ayr? kimyasal analizinin yap?lmas? gerekmez. Genel olarak ?i?enin suç yerinde bulunmu? olan parças? ile san???n üzerinde bulunan parçalar?n ????? k?rma derecelerinin ve ozgül a??rl?klar?n?n kar??la?t?r?lmas?. eldeki camlar?n ayn? kaynaktan gelip gelmedi?ini yeterince or-taya koyar. Özgül a??rl??? saptamak için deneme yo-luyla öyle bir a??r ve hafif s?v? kar???m? bulunur ki. bu kar???m içinde. ?i?enin kalan k?sm?, ne batacak, ne ytizecektIr. Bunun üzerine, ?i?eden geldi?i san?lan cam parças? ayn? s?v? kar???m? içine at?l?r, e?er o par-ça da, t?pk? ?i?e gibi. ne yüzer ne de batarsa, ikisinin özgü' ag?rl?g? birbirine e?it demektir. Bunun gibi, lifler de adli bilim sorunlar?nda ö-nemli bir rol oynayabilir. Bunlar iki bak?mdan önem ta??rlar. Sozgelimi, bir san???n üzerinde bulunan lif-ler, suç I?lenen yerdeki giysi ya da e?ya ku-ma?lar? üzerindeki liflere uyabilir: ya da san???n giy-silerinden geldi?i anla??lan bir lif, suç i?lenen yerde ele geçebilir. Boylece, ku?kulan?lan lifler'ile olay ye-rinden al?nan l?fler,ance normal ve morotesi ???k al-t?nda, mikroskopta incelenir. Böylece bu liflerin do-?al m? (pamuklu ya da yünlü gibi), yoksa yapay m? (polyester ya da naylon gibi) oldugu anla??l?r. Sonra, liflerdeki boya maddeleri ç?kart?l?p ince katmanl? kromatografi arac?l???yla bile?enlerine ayr?-l?r.

En basit kromatografi yönteminde, boya madde-leri çozeltisinin ilaçl? bir kâ??t taraf?ndan asogurul-mas?) sa?lan?r. Bile?enlerin sogurulma h?z? ayr? ayr? oldu?undan, ?eritler halinde birbirlerinden ayr?l?rlar. E?er l?fler. yukar?da anlat?lan tüm testler sonucu bir-birinin e?iyle ve insan yap?s?ysa (yani, do?al de?il ise), bu kez de k?z?lötesi çözümleme sonucu. hangi tür sentetik lif oldu?u bulunur. Bütün bu i?lemlerin, sa-n???n üzerinden al?nm?? tek bir kuma? lifl parçac?g? Üzerinde yap?lmas? gerekebilir. Ancak, sozkonusu kar??la?t?rmalar. Il f in e?it bi - le?imde oldu?undan öte bir ?eyi gostermi? olmaz. Ya-ni, san???n olay yerinde bulundu?unu kanitlamaz. E-?er eldeki lif pek az bulunur türden ise (özellikle kullan?lm?? olan boyalar?n bile?imi aç?s?ndan), o za-man bu, sa?lam bir kan?t say?labilir. ama gene de kesinlikle mahkeme karar? üzerinde rol oynama. Çünkü san???n üzerinde bulunmu? olan Urlu olduk-ça zarars?z bir yerden (sozgelimi, konuk gitmi? ol-du?u bir evdeki e?yadan) geldi?i gosterileb,lirse, o zaman bu kan?t, davan?n gidi?i aç?s?ndan pek geçer-li say?lar... Bu türden rasiant?lar?n, kimi cinayet 
San???n otomobilinin lastik izi ile suç i?lenen yerde b?rak?lm?? olan lastik izinin foto?raflar?n?n kar?tla?t?r?lmas?. Benzer noklalar numarala??m??t?r. (üst sol ve sa?da) Baz? durumlarda, ayak izleri hal?lar üzerinde b?r statik elektrik çizgili b?rak?r. Bu da, haltya pol?stiren boncuklar serpme yoluyla bulunur; çünkü bu boncuklar sadece elektrik yüklü bölgelere yap???p kal?rlar. fen solda) 
Günumuzde. kurna?taki parmaK Men. radyoaktif kükürt d?oksit gazi geçirme yoluyla al?nabilir. Bu gaz, dokunulmu? olan k?s?n?lara yap???r ve bir fotogn?f film?ne basrldr?nda parmak izlerinin çizgileri ayr?nt?lar?yla ortaya ç?kar. (solda) 

Soldaki resimde, bir kap?y? zorlamakla kullan?lan bir tornavidan?n izi görülmektedir. ?zden, uç k?s?mda ufak bir çentik bulundu?u ve bir kö?enin eksik oldu?u (a?a??da) görülmü?, sonradan san???n evinde, bu ize t?pat?p uyan bir tornavida (sa?da) bulunmu? ve kanat olarak mahkemede kullan?lm??t?r. (üst sol ve sa?da) 
Afyon ktr?nt?lar?n? ortaya ç?karmada kullan?lan kütle tayfölçeri. Ornek, gaz haline getirilir ve otomatik olarak incelenir. Resimdeki teknisyen, sonucu görmek için makinanin bast??? ka??d? ?zle?nektedir. Bu teknikle ali??lagelmi? yöntemlerle incelenebilenlerden çok daha küçük orneklerin de incelenmesi sa?lanm??t?r. (altta) davalar?nda san???n aklanmas?n? sa?lad??? bile gö-r?ll?nt??tür Kar??la?t?rma yontemlerine gosterilebilecek bir ba?ka ornek de ya?l? boyalard?r: sozgellmi, san???n üzerinde bulunmu? bir gereçtekl ya?l? boya bula??k-lar?. zorlann??? b?r pencere pervaz?ndaki boyaya oya-bilir Otomobil boyalar? Ise çok zaman .katmanlar ha-linde bulunur. Bu boyalar birkaç katmandan olu-?ur: temel maddesi, astar ve belki de birkaç kat bo-ya. Al???lagelmi?in d???nda bir boya (örnegin, üstüs-te spreyle püskt?rtillrnt?? boya), kar??la?t?r?lan iki or-nekte de görülecek olursa, hemen hemen kesin ka-n?t say?labilir. Deneme tekni?i pek basit ise de, goz-lemleri yorumlamak ustal?k Ister. Boya katman?, ke-nar? yukar? gelecek biçimde yerle?tirilerek yans?yan ???kta, güçlü b?r m?kroskopla incelenir. Böylece ince-lenen katmanlar, ayra ayr? görülebilir. Yeni bir tek-nik de, boya parçalar?n? yakn?ak, gaz KROMA'r0G-RAFI'si yoluyla ç?kan gazlar? ?nceleyip, sonuçlar? stan-dart otomobil boyalar? ornekler?yle kar??la?t?rmak-t?r. KIMYASAL ÇOZÜMLEME yontemleri de adli bi-limde büyük onem ta??r. Sozgelim?, san???n giysileri üzerinde bulunan kireç ile, suç i?lenen yerin duvar-lar?ndaki badanan?n birb?rmin ayn? olup olmad??? bu yolla anla??labilir Ço?u zaman da. neredeyse apayr? bir bilim dal? olan toksikoloJi de uyu?turucular?n be-lirlenmesini sa?lar. Çok küçük miktarda bir Ilac?n ve bir kimyasal ay?rac?n koyu renk vermesi yoluyla. çok duyarl? deneyler yap?l?r, sonuçta, bir miligram?n yüzde biri kadar bile olsa, miktarlar saptanabilir.

Boyielikle, cep astar?ndan al?nan parçalar üzerinde yap?lan bir deney, o cebe esrar konulup konulmad?-??n? ortaya ç?kart?r: ya da san?g?n elleri silinerek al?-nan bezler üzerinde, renk testleriyle nitrat aranarak, 
bir silah ate?leyip ate?lemedigi ortaya ç?kart?labilir. Renk testleri, giysiler üzerinde bulunan kan ve sper-ma gibi lekelerin tan?nmas?nda da kullan?l?r. Bura-da morötesi ???nlar?n, sadece lekelerin bulunmas?nda de?il, ayn? zamanda ne lekesi oldu?unun tan?nma-s?nda da büyük yard?m? dokunur: normal ???kta ?o-rülemeyecek kadar hafif lekeler, uygun bir ay?raç sü-rülecek olursa, fltior??? verebilir. Gaz kromatografisi de ka??t ya da Ince-katman kromatografisine benzer: bir çözelti Içinde kat?lan de?il, kar???mlar Içerisindeki buharlar? ya da gazIar? ayr??t?rmada kullan?l?r. Adli bilimde uygulama alan? çok gen??tir. En s?k uyguland??? yerlerden biri, ta??t stlrücülerine uygulanan balon ?i?irme testi sonucu, kandaki alkol rniktarm?n,ortaya ç?kar?lmas?d?r. Ba?ka uçucu bile?enleri tutup sadece alkolü sal?veren bir maddeyle kaplanm?? bir boruya kandaki alkol, bir azot ak?m?yla üflenir. Alkol, elektrikle olçt?lür. Bir ba?ka uygulama alan? da kundakç?l?k olaylar?d?r. Yang?ndan artakalan kavrulmu? parçalar üzerinde-ki en ufak petrol kal?nt?lar? bu yoldan ortaya ç?kar-Yukar?da, botanik biliminin de adli bilimin bir dal? oldu?u belirtilmi?ti. Botanikten, bir san???n ayak-kab?s?nda bulunan bitki art?klar?ndan ya da toprak parçalar?ndan. nereye gitti?ini saptamada yararlan?-l?r. Baz? tip kasalar?n içi tala?la kapl?d?r (gariptir 
Bir silah, y?l:lel-in ate?lenen mermi üzerinde b?rakt??? özgün ?zlercien kesin olarak saptanabilir. Çevresel foto?rafç?l?k tekni?iyle, yüzeyin tümü birden foto?raf ka??d?na geçirilebilir. Resimde 3S kalibrelik bir kur?unun «normals ve çevresel foto?raflar? görülmektedir. ama tala?, kasan?n içini, bir ölçüde yang?ndan ko-rur). Bir kasa patlat?larak aç?ld??? zaman, tala? çev-reye saç?l?r. Bu nedenle, yak?nlarda bulunan ki?inin üzerinde ya da ayakkab?s?nda tala? izine raslanabilir. B?çk? fabrikalar?ndan gelen tala?, genellikle birkaç a?ac?n kar???m?ndan olu?ur. Eldeki agaç türlerini mik-roskop alt?nda saptamak olanakl?d?r. Liflerin biçi-mi, yap?s? ve üzerlerindeki ozgün gözenekler gibi ba?-ka i?aretler„ parçalar?n hangi a?açlardan gelme ol-du?unu belirtir. Pek rastlan?lmayan agaç türü tala?-lar? kar???m?n?n saptanmas?, adli bilimde güçlü bir kan?t olu?turur. Ancak, a?açlar pek bilinmeyen tür-lerden ve eldeki tala? miktar? çok az ise, bu i? büyük bilgi ve ustal?k gerektirir. Sahteciliklerin ortaya ç?kart?lmas?: Lifler?n mik-roskop alt?nda incelenmesi, belgelerdeki sahte-ciliklerin ortaya ç?kart?lmas?nda da i?e yarar (Bk. KALPAZANLIK VE SAHTECILIK). Bir ka??t par-ças?, lifli durumuna ayr??t?r?l?r ve sonra boya-n?rsa, orijinal olarak kullan?lm?? lifler, ba i?e al??k?n ki?iler taraf?ndan mikroskop alt?nda incelenerek, ra-hatl?kla saptanabilir. Mussolini'n?n 1925 y?l?ndan ba?-layarak tuttu?u günitikler olarak b?r yay?nev?ne yüksek bir fiyatla sat?lmak istenen belgelerin sahte oldugu, bu yolla ortaya ç?kart?lm??t?r. Çünkü bu bel-gelerde kullan?lan ka??t, samandan yap?lm??t?. Oysa, ?talya'da saman, ka??t yap?m?nda ancak 1935' ten sonra kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Bu incelemeden ön-ce, bir el yaz?s? uzman?, bir tarihçi, bir yaz?dan-ka-rakter-okuma-uzman? (grafolog), hatta Mussolini'- nin öz oglu bile, bu belgelerin gerçek oldu?unu ka-bule haz?rd?lar. Ka??ttaki bile?enlerin kimyasal çözümlemesi, ta-rih saptama aç?s?ndan da çok yararl?d?r. Böylelikle, 1916 tarihini ta??yan bir sulu boya resimde bulunan titan dioksit, resmin 1932 y?l?ndan önce yap?lm?? ola-mayaca??n? ortaya koymu?tur; çünkü bu pigment,an-cak 1932'de ka??tç?l?kta kullan?lmaya ba?lam??t?.

 El yaz?s?n?n kar??la?t?r?lmas? da, pek yerinde ola-rak, adli bilim alan?na girer: ama bu, bilimsel aç?-dan kesin sonuçlar veremez. En çok belge sahtecili-gi davalar?nda, imzas?z mektuplara ili?kin anla?maz-l?klarda, vasiyetnamelere itirazda, hatta mü?terek ba-his ka??tlar?nda ve spor-toto kuponlar?nda ba?vuru-lan bir yöntemdir. Elyaz?s?nda uzman bilirki?i, ba?-lang?ç noktas? olarak gerçek elyaz?s?ndan örneklere sahip bulunmak zorundad?r. Önce, bir mlkroskopta ince özellikleri arar; önceki deneylmlerinin sonu.: olarak, her insana özgü. birtak?m ince özellikler ol-du?unu bilmektedir. Bunlar, örnegin, af, gibi kar-ma??k harflerdeki uzant?lar, bir aEa harfindeki dört çizginin birbiriyle ba?da?t?r?lmas?, <S, harflnin üst ve alt yar?lar?n?n orant?l? boyutlar? gibi özelliklerdir. Bilirki?i daha sonra bu özellikleri, dava konusu olan yaz?da arar. Ne yaz?k ki, hiç kimsenin 'bir yaz?s? öte-klne tam olarak benzemez. Bu yüzden de bilirki?i bu farklar?n, sahtecilikten mi yoksa yazan?n <do?al) tu-tarsizl???ndan m? Ileri geldigini kesinlikle siiyleyemez. Öte yandan, iki imzan?n t?pat?p birbirini tutmas?, ti-pik bir imza taklidi örne?i say?l?r. Üstüste konulup 
ADRES MAK?NASI 

Etiket: ADL? B?L?M NED?R, ADL? B?L?M, kriminal dedektifler ,criminal dedektif ,criminal 
kopya çekildlgi anla??l?r. Çünkü do?al olarak bir ki-?inin iki imzas?n?n t?pat?p birbirine uymas? olanak-s?zd?r. Kimi zaman da iki bilirki?i, bir davada birbirine ters görü?ler öne sürerler; iki yaz?n?n bir elden ç?k-?na oldu?u konusunda çeli?kiye dü?ebilirler, ama ikisi de bunun tam tersinin olamayaca??n? öne süremez-ler. Bu gibi davalarda mahkeme,ya ikisinin de görü-?ünü geçerli saymaz ya da görünü?te daha deneyimli olan bilirki?inin görü?ünü kabul eder ki, bu da gü-venilir bir yol de?ildir. Adli bilimde kan?t: Yukar?da anlat?lanlardan da gorüldügü gibi, adli bilimin sa?lad??? kan?tlar do?ru olabilse de, tüm olay? oldu?u gibi aç?klayamaz. Ayr?l yöntemler kimi zaman san?k taraf?ndan, sahte ka-n?tlar?n destekienmesinde kullan?l?r ve san?k, suçlu oldugu halde aklanabilir. Ama genel kan?ya göre, birçok suçlunun yanl??l?kla aklanmas?, gene de bir tek suçsuzun haks?z yere suçlu olarak hüküm giyme-s?nden ye?dir. Adaletin yerine getirilmesinde, adli bi-lim önemli b?r rol oynar.


Etiket:

ADL? B?L?M NED?R, ADL? B?L?M, kriminal dedektifler ,criminal dedektif ,criminal 

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe