ADLİ BİLİM NEDİR

ADLİ BİLİM NEDİR

ADLİ BİLİM 
Adli bilim, hukuk kurumlarına yardımcı bir bi-lim dalıdır. Bu yonden kapsamı çok geniştir ve sa-dece olağan ceza ve hukuk davalarını değil, aynı za-manda ihtıra beratı (patent) anlaşmazlıkları, sigor-ta uyuşmazlıkları ve talepleri, boşanma davaları v( eşya satışı (özellikle yiyecek maddeleri ve ilaçlar), gibi konuları da kapsamına alır. Bununla birlikte çok kişi, adlı bilim deyince bundan, salt Işlenmiş bir suçun bilimsel araştırma ve soruşturmasını anladığın-dan, biz de burada konuyu sadece bu açıdan ele ala-cağız. Bu kısıtlamayla bile, kapsamının gene pek ge-niş, hemen hemen tüm bilim dalları kadar geniş ol-duğunu goreceğiz. Böylece, r.rıeğin fizik ve kimya adli bilim yöntemleri içinde çak onemll bir rol oynar; ama botanik, zoolojt, tıp, fotoğrafçılık ve daha birçok bilim dalının da adli bilimde uygulama alanı buldu-ğunu görürüz. özellikle patoloilyle ya da ölüm nede-ninin incelenmesiyle uğraşan adli tıp, konunun sı-nırlarını bir ölçüde de olsa daraltmak amacıyla, bu-rada ele alınmayacaktır. Adli bilim ilk olarak Avrupa'da biçimlenmeye baş-ladı. En önemli öncülerinden biri olan Edmond Lo-card, Fransa'nın Lyon kentinde, 1910 yılında küçük bir polis laboratuvarı kurdu. Sonradan bu laboratuvar bir üniversiteye bağlandı ve Locard'ın öğrencileri bu-radan adli bilimi, tüm dünyaya yaydılar. Bir suç işlendiği zaman, genellikle işe ilk olarak şsuçun işlendiği yerde görevli» olan memur el koyar. Onun işi, tüm görülebilir ve önemli ayrıntıları not et-mek ve adli bilimde kanıt olarak kulanılabilecek öğe-lerin polis laboratuvarınca incelenmesinl sağlamak-tır. Bu, sorumluluk isteyen, son derece yüksek bir us-talık ve karar verme yeteneği gerektiren, bir görev-dir. Tüm kanıtlar toplanıncaya ve fotoğraflar çeki-linceye kadar hiçbir şeyin yerinden oynatılmaması gerekir. Bu arada görevli, uzun uzun düşünmeye de pek zaman bulamaz.

Çok zaman, adeta karanlıkta çalışmak zorundadır, çünkü bu aşamada genel olarak sanık ortada bulunmaz. Bu yüzden, daha sonra ele ge-çlrilebileceğı umulan bir bilinmeyen kişi ile bağlantı  kurması beklenen kanıtların seçilip toplanması gere-kir. Bunlar çoğunlukla suçun işlendiği yerde, normal olarak bulunması sözkonusu olmayan itler (örneğin, giyim eşyasından kopmuş iplikler), cam kırıkları, bo-ya bulaşıkları (sözgelimi, birine vurup kaçmış bir oto-mobile ait). karı lekeleri, ölen kişinin tırnaklarında toplanmış kir gibi kanıtlar olabilir. Sözkonusu mal-zeme, sırası geldiğinde sanığın bulunmasında. değerli ipucu yerine geçer. Parnıak Izleri: Parmak izi araştırması. olay yerin-de yapılan başlıca araştırmalardan biridir. Sonuçlar polis arşivIerinde birikmiş olun yüzbinlerce parmak iziyle karşılaştırılır. Ancak. arşivlerde sadece daha önceden polis kayıtlarına geçlrilmiş sabıkahlara ait izler bulunduğundan, ilk kez suç işleyen birisi sözko-nusu olduğunda, yararlı olmaz. Daktiloskopi adı da ve-rilen parmak izi incelemesi, dünyadaki herkesin ayrı çizgilere sahip olması ve yaşı be olursa olsun bunla-rın hemen hemen hiç değişmeden kalması ilkesine dayanır. Bu kural, avuç izleri, ayakparmağı izleri, hatta burun izlerinde bile geçerlidir ve bu yüzden parmak izi yöntemi, uygulanabildiği zaman, suçlu-nun bulunmasında çok değerli bir başlangıç nokta-sı sağlar. Ne yazık ki suç işlenen yerdekl parmak Izleri ka-rışmış ve silinmiş olabileceği gibi, suçu işleyen,eldiven giymiş de olabilir. Ayrıca, olay yerinden alınan par-mak izleri, ile kayıtlardaki parmak izinin ayni oldu-ğunun kabul edilmesi için çok sayıda benzer nokta-nın bulunması gereklidir. Bu yüzden parmak izi, po-lisi sanığa götürebilecek güvenilir bir yol olmakla birlikte, mahkemede her zaman kanıt olarak kulla-nılamaz. öte yandan parmak izi toplama tekniği son yıllarda çok geliştirilmiş ve artık sadece Izlerin üze-rine toz ekme yöntenıine dayanmaktan kurtarılmış-tır. Morötesi ışınlar. başka yollardan alınamayan iz-lerin ortaya çıkartılmasını sağlar: renkli yüzeylerde. sözgelimi ninhidrin adı verilen bir kimyasal madde çok işe yarar: ninhidrin, parmak izi bırakan derinin kıvrımiarındaki terle temas edince, kırmızı bir renk vererek, izin kağıt üzerine çıkartılmasını sağlar. Bu-nun gıbi,radyoaktif göstericiler de. giyim eşyası vb. pürüzltı yüzeylerden bile parmak izlerinin alınması-nı sağlayabilir.

Ninhidrin testleri, özellikle imzasız mektupları gönderenlerin kimliğinin bulunmasında cok işe yarar ve pek çok ceza davasında kanıt olarak kullanılmıştır. Maddelerden alınan parçaların incelenmesi: Bu-nunla birlikte, katıksız» adli bilim en önemli ro-lünü. bir sanığın suç ile bağlantısını kıırabilecek olan izlerin incelenmesinde oynar_ Bu gibi durumla-rın çoğunda kullanılan araştırmalar sadece karşılaş-tırma testleridir. SOzgelimi. kırık bir şişenin kulla-nıldığı bir olayda, sanığın pantalon paçasının kıvrı-rnında minicik bir parça bulunmuştu. Böyle bir du-rumda. kırılan şişeyle cam parçacıkiarmın ayrı ayrı kimyasal analizinin yapılması gerekmez. Genel olarak şişenin suç yerinde bulunmuş olan parçası ile sanığın üzerinde bulunan parçaların ışığı kırma derecelerinin ve ozgül ağırlıklarının karşılaştırılması. eldeki camların aynı kaynaktan gelip gelmediğini yeterince or-taya koyar. Özgül ağırlığı saptamak için deneme yo-luyla öyle bir ağır ve hafif sıvı karışımı bulunur ki. bu karışım içinde. şişenin kalan kısmı, ne batacak, ne ytizecektIr. Bunun üzerine, şişeden geldiği sanılan cam parçası aynı sıvı karışımı içine atılır, eğer o par-ça da, tıpkı şişe gibi. ne yüzer ne de batarsa, ikisinin özgü' agırlıgı birbirine eşit demektir. Bunun gibi, lifler de adli bilim sorunlarında ö-nemli bir rol oynayabilir. Bunlar iki bakımdan önem taşırlar. Sozgelimi, bir sanığın üzerinde bulunan lif-ler, suç Işlenen yerdeki giysi ya da eşya ku-maşları üzerindeki liflere uyabilir: ya da sanığın giy-silerinden geldiği anlaşılan bir lif, suç işlenen yerde ele geçebilir. Boylece, kuşkulanılan lifler'ile olay ye-rinden alınan lıfler,ance normal ve morotesi ışık al-tında, mikroskopta incelenir. Böylece bu liflerin do-ğal mı (pamuklu ya da yünlü gibi), yoksa yapay mı (polyester ya da naylon gibi) oldugu anlaşılır. Sonra, liflerdeki boya maddeleri çıkartılıp ince katmanlı kromatografi aracılığıyla bileşenlerine ayrı-lır.

En basit kromatografi yönteminde, boya madde-leri çozeltisinin ilaçlı bir kâğıt tarafından asogurul-ması) sağlanır. Bileşenlerin sogurulma hızı ayrı ayrı olduğundan, şeritler halinde birbirlerinden ayrılırlar. Eğer lıfler. yukarıda anlatılan tüm testler sonucu bir-birinin eşiyle ve insan yapısıysa (yani, doğal değil ise), bu kez de kızılötesi çözümleme sonucu. hangi tür sentetik lif olduğu bulunur. Bütün bu işlemlerin, sa-nığın üzerinden alınmış tek bir kumaş lifl parçacıgı Üzerinde yapılması gerekebilir. Ancak, sozkonusu karşılaştırmalar. Il f in eşit bi - leşimde olduğundan öte bir şeyi gostermiş olmaz. Ya-ni, sanığın olay yerinde bulunduğunu kanitlamaz. E-ğer eldeki lif pek az bulunur türden ise (özellikle kullanılmış olan boyaların bileşimi açısından), o za-man bu, sağlam bir kanıt sayılabilir. ama gene de kesinlikle mahkeme kararı üzerinde rol oynama. Çünkü sanığın üzerinde bulunmuş olan Urlu olduk-ça zararsız bir yerden (sozgelimi, konuk gitmiş ol-duğu bir evdeki eşyadan) geldiği gosterileb,lirse, o zaman bu kanıt, davanın gidişi açısından pek geçer-li sayılar... Bu türden rasiantıların, kimi cinayet 
Sanığın otomobilinin lastik izi ile suç işlenen yerde bırakılmış olan lastik izinin fotoğraflarının karştlaştırılması. Benzer noklalar numaralaıımıştır. (üst sol ve sağda) Bazı durumlarda, ayak izleri halılar üzerinde bır statik elektrik çizgili bırakır. Bu da, haltya polıstiren boncuklar serpme yoluyla bulunur; çünkü bu boncuklar sadece elektrik yüklü bölgelere yapışıp kalırlar. fen solda) 
Günumuzde. kurnaştaki parmaK Men. radyoaktif kükürt dıoksit gazi geçirme yoluyla alınabilir. Bu gaz, dokunulmuş olan kısınılara yapışır ve bir fotognıf filmıne basrldrında parmak izlerinin çizgileri ayrıntılarıyla ortaya çıkar. (solda) 

Soldaki resimde, bir kapıyı zorlamakla kullanılan bir tornavidanın izi görülmektedir. İzden, uç kısımda ufak bir çentik bulunduğu ve bir köşenin eksik olduğu (aşağıda) görülmüş, sonradan sanığın evinde, bu ize tıpatıp uyan bir tornavida (sağda) bulunmuş ve kanat olarak mahkemede kullanılmıştır. (üst sol ve sağda) 
Afyon ktrıntılarını ortaya çıkarmada kullanılan kütle tayfölçeri. Ornek, gaz haline getirilir ve otomatik olarak incelenir. Resimdeki teknisyen, sonucu görmek için makinanin bastığı kağıdı ızleınektedir. Bu teknikle alişılagelmiş yöntemlerle incelenebilenlerden çok daha küçük orneklerin de incelenmesi sağlanmıştır. (altta) davalarında sanığın aklanmasını sağladığı bile gö-rıllıntıştür Karşılaştırma yontemlerine gosterilebilecek bir başka ornek de yağlı boyalardır: sozgellmi, sanığın üzerinde bulunmuş bir gereçtekl yağlı boya bulaşık-ları. zorlannıış bır pencere pervazındaki boyaya oya-bilir Otomobil boyaları Ise çok zaman .katmanlar ha-linde bulunur. Bu boyalar birkaç katmandan olu-şur: temel maddesi, astar ve belki de birkaç kat bo-ya. Alışılagelmişin dışında bir boya (örnegin, üstüs-te spreyle püsktırtillrntış boya), karşılaştırılan iki or-nekte de görülecek olursa, hemen hemen kesin ka-nıt sayılabilir. Deneme tekniği pek basit ise de, goz-lemleri yorumlamak ustalık Ister. Boya katmanı, ke-narı yukarı gelecek biçimde yerleştirilerek yansıyan ışıkta, güçlü bır mıkroskopla incelenir. Böylece ince-lenen katmanlar, ayra ayrı görülebilir. Yeni bir tek-nik de, boya parçalarını yaknıak, gaz KROMA'r0G-RAFI'si yoluyla çıkan gazları ınceleyip, sonuçları stan-dart otomobil boyaları orneklerıyle karşılaştırmak-tır. KIMYASAL ÇOZÜMLEME yontemleri de adli bi-limde büyük onem taşır. Sozgelimı, sanığın giysileri üzerinde bulunan kireç ile, suç işlenen yerin duvar-larındaki badananın birbırmin aynı olup olmadığı bu yolla anlaşılabilir Çoğu zaman da. neredeyse apayrı bir bilim dalı olan toksikoloJi de uyuşturucuların be-lirlenmesini sağlar. Çok küçük miktarda bir Ilacın ve bir kimyasal ayıracın koyu renk vermesi yoluyla. çok duyarlı deneyler yapılır, sonuçta, bir miligramın yüzde biri kadar bile olsa, miktarlar saptanabilir.

Boyielikle, cep astarından alınan parçalar üzerinde yapılan bir deney, o cebe esrar konulup konulmadı-ğını ortaya çıkartır: ya da sanıgın elleri silinerek alı-nan bezler üzerinde, renk testleriyle nitrat aranarak, 
bir silah ateşleyip ateşlemedigi ortaya çıkartılabilir. Renk testleri, giysiler üzerinde bulunan kan ve sper-ma gibi lekelerin tanınmasında da kullanılır. Bura-da morötesi ışınların, sadece lekelerin bulunmasında değil, aynı zamanda ne lekesi olduğunun tanınma-sında da büyük yardımı dokunur: normal ışıkta ğo-rülemeyecek kadar hafif lekeler, uygun bir ayıraç sü-rülecek olursa, fltiorışı verebilir. Gaz kromatografisi de kağıt ya da Ince-katman kromatografisine benzer: bir çözelti Içinde katılan değil, karışımlar Içerisindeki buharları ya da gazIarı ayrıştırmada kullanılır. Adli bilimde uygulama alanı çok genıştir. En sık uygulandığı yerlerden biri, taşıt stlrücülerine uygulanan balon şişirme testi sonucu, kandaki alkol rniktarmın,ortaya çıkarılmasıdır. Başka uçucu bileşenleri tutup sadece alkolü salıveren bir maddeyle kaplanmış bir boruya kandaki alkol, bir azot akımıyla üflenir. Alkol, elektrikle olçtılür. Bir başka uygulama alanı da kundakçılık olaylarıdır. Yangından artakalan kavrulmuş parçalar üzerinde-ki en ufak petrol kalıntıları bu yoldan ortaya çıkar-Yukarıda, botanik biliminin de adli bilimin bir dalı olduğu belirtilmişti. Botanikten, bir sanığın ayak-kabısında bulunan bitki artıklarından ya da toprak parçalarından. nereye gittiğini saptamada yararlanı-lır. Bazı tip kasaların içi talaşla kaplıdır (gariptir 
Bir silah, yıl:lel-in ateşlenen mermi üzerinde bıraktığı özgün ızlercien kesin olarak saptanabilir. Çevresel fotoğrafçılık tekniğiyle, yüzeyin tümü birden fotoğraf kağıdına geçirilebilir. Resimde 3S kalibrelik bir kurşunun «normals ve çevresel fotoğrafları görülmektedir. ama talaş, kasanın içini, bir ölçüde yangından ko-rur). Bir kasa patlatılarak açıldığı zaman, talaş çev-reye saçılır. Bu nedenle, yakınlarda bulunan kişinin üzerinde ya da ayakkabısında talaş izine raslanabilir. Bıçkı fabrikalarından gelen talaş, genellikle birkaç ağacın karışımından oluşur. Eldeki agaç türlerini mik-roskop altında saptamak olanaklıdır. Liflerin biçi-mi, yapısı ve üzerlerindeki ozgün gözenekler gibi baş-ka işaretler„ parçaların hangi ağaçlardan gelme ol-duğunu belirtir. Pek rastlanılmayan agaç türü talaş-ları karışımının saptanması, adli bilimde güçlü bir kanıt oluşturur. Ancak, ağaçlar pek bilinmeyen tür-lerden ve eldeki talaş miktarı çok az ise, bu iş büyük bilgi ve ustalık gerektirir. Sahteciliklerin ortaya çıkartılması: Liflerın mik-roskop altında incelenmesi, belgelerdeki sahte-ciliklerin ortaya çıkartılmasında da işe yarar (Bk. KALPAZANLIK VE SAHTECILIK). Bir kağıt par-çası, lifli durumuna ayrıştırılır ve sonra boya-nırsa, orijinal olarak kullanılmış lifler, ba işe alışkın kişiler tarafından mikroskop altında incelenerek, ra-hatlıkla saptanabilir. Mussolini'nın 1925 yılından baş-layarak tuttuğu günitikler olarak bır yayınevıne yüksek bir fiyatla satılmak istenen belgelerin sahte oldugu, bu yolla ortaya çıkartılmıştır. Çünkü bu bel-gelerde kullanılan kağıt, samandan yapılmıştı. Oysa, İtalya'da saman, kağıt yapımında ancak 1935' ten sonra kullanılmaya başlanmıştır. Bu incelemeden ön-ce, bir el yazısı uzmanı, bir tarihçi, bir yazıdan-ka-rakter-okuma-uzmanı (grafolog), hatta Mussolini'- nin öz oglu bile, bu belgelerin gerçek olduğunu ka-bule hazırdılar. Kağıttaki bileşenlerin kimyasal çözümlemesi, ta-rih saptama açısından da çok yararlıdır. Böylelikle, 1916 tarihini taşıyan bir sulu boya resimde bulunan titan dioksit, resmin 1932 yılından önce yapılmış ola-mayacağını ortaya koymuştur; çünkü bu pigment,an-cak 1932'de kağıtçılıkta kullanılmaya başlamıştı.

 El yazısının karşılaştırılması da, pek yerinde ola-rak, adli bilim alanına girer: ama bu, bilimsel açı-dan kesin sonuçlar veremez. En çok belge sahtecili-gi davalarında, imzasız mektuplara ilişkin anlaşmaz-lıklarda, vasiyetnamelere itirazda, hatta müşterek ba-his kağıtlarında ve spor-toto kuponlarında başvuru-lan bir yöntemdir. Elyazısında uzman bilirkişi, baş-langıç noktası olarak gerçek elyazısından örneklere sahip bulunmak zorundadır. Önce, bir mlkroskopta ince özellikleri arar; önceki deneylmlerinin sonu.: olarak, her insana özgü. birtakım ince özellikler ol-duğunu bilmektedir. Bunlar, örnegin, af, gibi kar-maşık harflerdeki uzantılar, bir aEa harfindeki dört çizginin birbiriyle bağdaştırılması, <S, harflnin üst ve alt yarılarının orantılı boyutları gibi özelliklerdir. Bilirkişi daha sonra bu özellikleri, dava konusu olan yazıda arar. Ne yazık ki, hiç kimsenin 'bir yazısı öte-klne tam olarak benzemez. Bu yüzden de bilirkişi bu farkların, sahtecilikten mi yoksa yazanın <doğal) tu-tarsizlığından mı Ileri geldigini kesinlikle siiyleyemez. Öte yandan, iki imzanın tıpatıp birbirini tutması, ti-pik bir imza taklidi örneği sayılır. Üstüste konulup 
ADRES MAKİNASI 

Etiket: ADLİ BİLİM NEDİR, ADLİ BİLİM, kriminal dedektifler ,criminal dedektif ,criminal 
kopya çekildlgi anlaşılır. Çünkü doğal olarak bir ki-şinin iki imzasının tıpatıp birbirine uyması olanak-sızdır. Kimi zaman da iki bilirkişi, bir davada birbirine ters görüşler öne sürerler; iki yazının bir elden çık-ına olduğu konusunda çelişkiye düşebilirler, ama ikisi de bunun tam tersinin olamayacağını öne süremez-ler. Bu gibi davalarda mahkeme,ya ikisinin de görü-şünü geçerli saymaz ya da görünüşte daha deneyimli olan bilirkişinin görüşünü kabul eder ki, bu da gü-venilir bir yol değildir. Adli bilimde kanıt: Yukarıda anlatılanlardan da gorüldügü gibi, adli bilimin sağladığı kanıtlar doğru olabilse de, tüm olayı olduğu gibi açıklayamaz. Ayrıl yöntemler kimi zaman sanık tarafından, sahte ka-nıtların destekienmesinde kullanılır ve sanık, suçlu oldugu halde aklanabilir. Ama genel kanıya göre, birçok suçlunun yanlışlıkla aklanması, gene de bir tek suçsuzun haksız yere suçlu olarak hüküm giyme-sınden yeğdir. Adaletin yerine getirilmesinde, adli bi-lim önemli bır rol oynar.


Etiket:

ADLİ BİLİM NEDİR, ADLİ BİLİM, kriminal dedektifler ,criminal dedektif ,criminal 

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe