Abak nedir

Abak nedir


Abak, (Abakus da denir), say?lar? dikdörtgen bir çerçeve içine yerle?tirilmi? tel ya da çubuklara dizili boncuklarla gösteren, elle çal??an bir hesap makina-s?d?r. De?i?ik biçimleri binlerce y?ld?r bilinen ve Or-tado?u'nun baz? bölgeleri ile Çin ve Japonya'da kullan?lmakta olan çok eski bir araçt?r. Abak?n ilk biçimi, tahta parçalar?yla bölmelere ayr?lm?? kum dolu bir tepsiydi. Say?lar kumun üzerine yaz?l?yor ve istenildigi zaman Biliniyordu. Çinlilerin kulland??? suvanpan adl? araç en yay-g?n abak biçimidir. En çok 13 boncuk sütunundan olu?ur ve çerçevenin eni boyunca uzanan bir çubuk, sütunlar? ikiye böler. Her sütunda ikisi, bu enine çu-bu?un üstünde: be?i alt?nda olmak üzere yedi bon-cuk vard?r. Biri üstte, dördü altta bulunan ba?ka abak türleri de vard?r; ama bunlar pek kullan??l? de-?ildir. En sa?daki sütunda, yatay çubu?un alt?ndaki her boncuk bir, üstündekiler ise be? say? de?erindedir. Buna «birler» sütunu denir. Onun solundaki «onlar» sütunudur ve alttaki boncuklar?r her biri 10'u, üst-tekilerin her biri ise 50'yi gösterir. Bir sonraki sütun «yüzler» sütunudur; alttaki her boncuk 100, üstteki-lerin herbiri ise 500 de?erindedir. Sola do?ru binler, onbinler olmak üzere bu böyle sürer. 13 sütunlu bir abak, 9.999.999.999.999'a kadar olan say?lar? göstere-bilir. Say?lar abaka, boncuklar? yatay çubu?a do?ru çe-kerek yaz?l?r.

Örne?in 23 yazmak için «birler» sütu-nundan alttaki üç boncuk, «onlar» sütunundan iki boncuk yatay çubu?a do?ru kayd?r?l?r. 23'le 6'y? toplamak için «birler» sütununda üst-ten bir boncuk a?a??ya (böylece be? eklenmi? olur), alttan bir boncuk yukar?ya kayd?r?l?r (böylece 1 da-ha eklenerek 6 ile toplanm?? olur). Alttaki bir de?erindeki boncuklardan sonuncusu da yukar?ya kayd?r?larak bir daha eklenirse, bu sü-tunun alt taraf?nda hiç boncuk kalmaz. Sütunun alt k?sm? «dolu» kabul edilir ve hemen «silinmelidir». Bu, be? boncu?un tümü eski yerine çekilip üstteki (be? de?erindeki) boncuklardan biri a?a?? kayd?r?larak ya-p?labilir. Üstteki boncuklardan biri zaten a?a?? kay-d?r?lm?? oldu?undan, bu durumda üstteki iki boncuk da çubu?a de?mi? olur ve bu sütunun üst k?sm? da «dolar». Yine b?r «silme» i?lemi yap?larak «onlar» sü-tunundan alttaki boncuk yukar? kayd?r?l?r ve toplam say?ya on eklenmi? olur. ?imdi «birler» sütununda çubu?a de?en hiç boncuk yoktur, «onlar» sütununun alt k?sm?nda ise üç tane boncuk vard?r. Böylece abak-tan do?ru yan?t olan 30 say?s? okunur. 
 
Abak nedir , Abak 

de?eri alttakilerin be? kat?tüm boncuklar çubu?a de?iyor 
her ?ki boncuk da çubu?a de??yor 
TOPLAMA 
23 yaz?n (toplama için kullan?lan boncuklar k?rm?z?, ç?karma için kullan?lanlar maviyle gösterilmi?tir). 29 elde etmek üzere 6 ekleyin. 1 ekleyin: «birler» sütununun alt k?sm? art?k «dolu»dur ve abakta 30 de?il 20 +10 gözükür. Çubu?a de?en boncuklar' a?a??ya indirerek alt k?sm? «silin»: üstteki boncuklardan birini a?a??ya indirin. ?imdi de üst k?s?m «dolu»dur. Üst k?sm? «silin» ve onun yerine «onlar» sütununun alt k?sm?ndan bir boncu?u yukar? ç?kar?n. Abak do?ru yan?t olan 30'u göstermektedir. 


Etiket:

Abak nedir , Abak 

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe