Abak nedir

Abak nedir


Abak, (Abakus da denir), sayıları dikdörtgen bir çerçeve içine yerleştirilmiş tel ya da çubuklara dizili boncuklarla gösteren, elle çalışan bir hesap makina-sıdır. Değişik biçimleri binlerce yıldır bilinen ve Or-tadoğu'nun bazı bölgeleri ile Çin ve Japonya'da kullanılmakta olan çok eski bir araçtır. Abakın ilk biçimi, tahta parçalarıyla bölmelere ayrılmış kum dolu bir tepsiydi. Sayılar kumun üzerine yazılıyor ve istenildigi zaman Biliniyordu. Çinlilerin kullandığı suvanpan adlı araç en yay-gın abak biçimidir. En çok 13 boncuk sütunundan oluşur ve çerçevenin eni boyunca uzanan bir çubuk, sütunları ikiye böler. Her sütunda ikisi, bu enine çu-buğun üstünde: beşi altında olmak üzere yedi bon-cuk vardır. Biri üstte, dördü altta bulunan başka abak türleri de vardır; ama bunlar pek kullanışlı de-ğildir. En sağdaki sütunda, yatay çubuğun altındaki her boncuk bir, üstündekiler ise beş sayı değerindedir. Buna «birler» sütunu denir. Onun solundaki «onlar» sütunudur ve alttaki boncuklarır her biri 10'u, üst-tekilerin her biri ise 50'yi gösterir. Bir sonraki sütun «yüzler» sütunudur; alttaki her boncuk 100, üstteki-lerin herbiri ise 500 değerindedir. Sola doğru binler, onbinler olmak üzere bu böyle sürer. 13 sütunlu bir abak, 9.999.999.999.999'a kadar olan sayıları göstere-bilir. Sayılar abaka, boncukları yatay çubuğa doğru çe-kerek yazılır.

Örneğin 23 yazmak için «birler» sütu-nundan alttaki üç boncuk, «onlar» sütunundan iki boncuk yatay çubuğa doğru kaydırılır. 23'le 6'yı toplamak için «birler» sütununda üst-ten bir boncuk aşağıya (böylece beş eklenmiş olur), alttan bir boncuk yukarıya kaydırılır (böylece 1 da-ha eklenerek 6 ile toplanmış olur). Alttaki bir değerindeki boncuklardan sonuncusu da yukarıya kaydırılarak bir daha eklenirse, bu sü-tunun alt tarafında hiç boncuk kalmaz. Sütunun alt kısmı «dolu» kabul edilir ve hemen «silinmelidir». Bu, beş boncuğun tümü eski yerine çekilip üstteki (beş değerindeki) boncuklardan biri aşağı kaydırılarak ya-pılabilir. Üstteki boncuklardan biri zaten aşağı kay-dırılmış olduğundan, bu durumda üstteki iki boncuk da çubuğa değmiş olur ve bu sütunun üst kısmı da «dolar». Yine bır «silme» işlemi yapılarak «onlar» sü-tunundan alttaki boncuk yukarı kaydırılır ve toplam sayıya on eklenmiş olur. Şimdi «birler» sütununda çubuğa değen hiç boncuk yoktur, «onlar» sütununun alt kısmında ise üç tane boncuk vardır. Böylece abak-tan doğru yanıt olan 30 sayısı okunur. 
 
Abak nedir , Abak 

değeri alttakilerin beş katıtüm boncuklar çubuğa değiyor 
her ıki boncuk da çubuğa değıyor 
TOPLAMA 
23 yazın (toplama için kullanılan boncuklar kırmızı, çıkarma için kullanılanlar maviyle gösterilmiştir). 29 elde etmek üzere 6 ekleyin. 1 ekleyin: «birler» sütununun alt kısmı artık «dolu»dur ve abakta 30 değil 20 +10 gözükür. Çubuğa değen boncuklar' aşağıya indirerek alt kısmı «silin»: üstteki boncuklardan birini aşağıya indirin. Şimdi de üst kısım «dolu»dur. Üst kısmı «silin» ve onun yerine «onlar» sütununun alt kısmından bir boncuğu yukarı çıkarın. Abak doğru yanıt olan 30'u göstermektedir. 


Etiket:

Abak nedir , Abak 

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe